Vẽnhgrén.

Vẽnngrén vỹ tỹ vẽnh kar ta han fẽ nĩ. Mỹr ẽg mỹsér kỹ ẽg vỹ vẽnhgrin-grén tĩ, ẽg pir mỹ, ketũmỹr régrég ka kegé. Ũ vỹ majre tỹvĩn tá vẽnhgrén tĩ, kar ũ vỹ ti ĩn tá vẽnhgréntĩ gé. Kỹ ẽg vỹ ẽg vẽnhgrén ki kagtĩg ra ẽg vỹ kinhrãg tĩ. Hãra kejẽn ũ ag vỹ ag pénmigmé ãn kã hã vẽnhgrén tĩ, mỹr ag vỹ ag fe há ãn kã mã'ãg mé nỹtĩ. Kỹ vẽnhgrén vỹ ẽg tar há han tĩ, ẽg mỹ há ta tĩgnĩ kar.