Kaven

Ẽg vĩ ki nén ũ jyjy ũ vỹ Kaven ke tĩ. Tag tỹ ge nĩn jé kenjé vỹ ẽg tỹ nén ũ tỹ hẽn rike kỹ ve há nỹ ẽn nĩgtĩ, ẽg fár ki vỹ ve há mré ki vẽnhra nỹgtĩ: ẽg vẽnhgynh, ẽg pũr kar ẽg vẽnh kãgfãn ja ki ti ta há ke ja kar ki. Tag hã to ẽg vỹ Kaven ke tĩ.
Hãra ẽg vĩ tag vỹ to vẽnhvĩ ũ nĩ gé, ti vỹ ta Ka ven nĩ. Ka ven tag ti ki vẽnhrá tag vỹ vẽnhkã pãm nĩ, mỹ ti rá tag tỹ vẽ kã pãm tag to ẽg vỹ ẽ ũ mỹ Ka ven nĩ.
Tag hã tugnĩn ũ vỹ ta Kaven nĩ, kar ũ vỹ tỹ Ka Ven nĩ.