Brasil ki Pã'i mág fi kutẽm sór.

Uri kurẽ tag mĩ ẽg ẽmã mág ta Brasil mĩ vẽnh 'e vỹ ẽmĩn jagma vẽnhmãn mág mũ nĩ, ag tỹ nén ũ kaja mág mré nén ũ kórég tag tugnĩn pã'i mág ta Dilma fi kutẽm sór vẽ.