Vãme

Site tag vã háta vĩ nĩ, hãra sóg ve vãnh hag. Kỹ sóg inh login han mãn.
Kỹ sóg kãnhmar inh ẽmã ki nén ũ ta hẽn rikej fã tugtój mũ ajag mỹ,
inh vãme ki

Kỹ hãvẽ sỹ ajag mỹ tój ke tĩ.