Vãmén mré Vẽnhrán mãn

Inh as ãjag mré Site tag ki vãmén mãn ge tag to vĩj ge vẽ. Mỹr isỹ vãhã inh ĩn ki internet nỹ ser, kỹ sỹ kurã tag pãte tag ki vẽnhrán mãn mũ há ser. Kỹ isumẽm nĩ ser.