Uruguai Tá Kanhgág

Inh vỹ Uruguai tá kainhgág kófa kinhrãg
Ti vỹ vỹsỹ vár hore, ẽg mỹ hãn mũj ge mũ ẽn ra
Ẽg rĩr tag kinhra ta nĩ, ẽg ta ti há ki mũ mré ti jakajẽn ka ke tag ti.
Ẽmĩn kãtĩg tag mré ti tĩg tag ti.

Inh vỹ Uruguai tá kanhgág ti kajrẽn
Ẽg rĩr tag vỹ ũn tỹ nón pétã sĩ han mũ ẽn ag tũ nĩ.
Goj kafẽ Tũ vỹ pó ta ga ki krỹ ke tĩ
Ti vỹ inh mỹ kãnhmég vỹ ũn nĩ kórog ẽn hã ki ti vỹ kupri nĩ, ke mũ. (2x)

Inh vỹ Uruguai tá kainhgág kófa kinhrãg
Ti vỹ kanhgág tỹ fóg tỹ nén han vãnh ẽn han tĩ.
Inh mỹ ti vỹ Krĩg mág san ẽn kã
Vỹ ẽn tỹ Topẽ ti kósin mré vĩj ge kã nỹ ha ser.
Goj kafẽ Tũ vỹ pó ta ga ki krỹ ke tĩ
Ti vỹ inh mỹ ẽn tỹ ũ ki fe ẽn kaga ki há ken jé ẽg vỹ ti to jãn ge nĩ. (2x)

Inh vỹ Uruguai tá kainhgág kófa kinhrãg
Ti vỹ kanhgág tỹ fóg tỹ nén han vãnh ẽn han tĩ.
Inh mỹ ti vỹ Krĩg mág san ẽn kã
Vỹ ẽn tỹ Topẽ ti kósin mré vĩj ge kã nỹ ha ser.