Ẽmã tỹ São Paulo ki Kanhgág ag vỹ ag vĩ ki Dicionário Pẽ nỹtĩ ha.

Ẽmã tỹ Icatu kar Vanuíre, São Paulo tá kanhgág ag vỹ kanhgág ag vỹ ag vĩ ki Dicionário kãn kỹ vinven mũ, kurẽ tỹ 17 kysẽ tỹ abril kã, hẽ to ag vỹ Dicionario Paulista ke mũ.
Ag Dicionário tag vỹ página tỹ 288 ke nĩ. Ũn tỹ Dicionario Paulista tag tỹ rãnhrãj mũn ag hã vỹ tỹ, coordenador linguista Wilmar D'Angelis nĩ, ti mré Grupo tỹ Pesquisa InDIOMAS (UNICAMP) kar ONG Kamuri, FUNAI Regional Litoral Sudeste kar Unicamp mré. Ag vỹ prỹg tỹ 5 ke han, ag tỹ Dicionário tag kãn jé.
São Paulo ki kanhgág ag vĩ (dialeto) vỹ tó tỹ'ũ Sul ki kanhgág ag mỹ, mré ẽmã tag tá ũn tỹ ẽg vĩ tó kinhra ag vỹ 10 tá krỹ há tũ nĩ. Tag hẽ tugrĩn ag vẽnhrá vỹ tỹ'ũ nỹtĩ gé, Sul ki kanhgág ag mỹ.
Dicionário tag vỹ ki vẽnhra pẽ nĩ, mỹr vỹ Fóg - Kanhgág kar Kanhgág - Fóg nĩ. Kãki nén ũ kãgrár nĩkrén vỹ 200 ke tá krỹ nỹtĩ.
Dicionário tag hã jémãn kỹ São Paulço ki Kanhgág ag gĩr kajrãn hjá han ge nỹtĩj ge nĩ ha, ag escolas mĩ.
Ti tỹ ser kãnh kar há nĩnjé Dionário tag vỹ ũn tỹ kanhgág vĩ tó kinhrá tỹ Selvino Kokáj Amaral (Guarita, RS) kar Josias Pó Vitorino (Irai, RS) ag mré ve kar nĩgjãg mũ.