kujá to vãmén

Vãmén sĩ han ge

Kỹ isóg ãjag mỹ nén ũ si tag to vãmén mũ,hã ra tag vỹ tỹ ẽg si ag tỹ nén ũ hyn han fã to
vãmén ge nĩ.Kỹ isóg ãjag mỹ toj mũ,Topẽ hã ne kujá ti fẽg ja nĩ. Kỹ topẽ tóg ti mỹ ti jiji nĩm mũ,kỹ Topẽ tóg ti mỹ:Inh hã ne ã fẽg mũ ag kãki ke mũ, ã tỹ inh krẽm ke ag ki rĩr jé.Kỹ ag ki rĩr há han nĩ,ga tag kri. Hã ra isỹ ã mỹ to mũ ẽn nĩm han nĩ ã tỹ mĩ hã han jé; vẽjẽn,goj,vẽnhkagta,vãnh kãmĩ nén ũ kar tanh ag vỹ ã mré ke nỹtĩ ke tóg kujá ti mỹ.Nén ũ kar ki isóg ã kanhrãn mũ vẽnhkẽnhmég vãfór,vẽnhkaga kórég kỹ ki rĩr nĩ gé ke tóg. Kỹ ẽg tóg kujá jykre kãjatũn ge tũ nỹtĩ,mỹr ẽg si ag tỹ ẽg jo tovãnh ja vẽ,kỹ ẽg tóg hã mĩ mũj ke nỹtĩ.Ẽg kanhgág ti.Hã vẽ.