Sórónh-Pẽ

Jẽsĩ tag vỹ tỹ Sórónh-Pẽ nĩ. Ẽg ga tỹ Rio Grande do Sul kãki ag tỹ jagnẽ kẽ’ũ nĩ ke tĩ. Sórónh ag tỹ jagnẽ rike tũ tỹ 11 ke nĩ, ũ ag tỹ sá-ve nỹgnĩ, jãvo ũ ag tỹ sá tỹvĩ nỹtĩ gé. Fóg ag tỹ sórónh ag tỹ’ũn há han tĩ gé, ag hẽ to ag tỹ (andorinha) ke tĩ.
Hãra sỹ jãvo Sórónh-Pẽ ag hẽ to vẽnhrán mũ.Mỹr Sóronh-Pẽ tag ag tỹ ẽg jamẽ tỹ Guarita ki, ẽg ĩn mĩ ‘e tĩ. Jẽsĩ tag ag tỹ prỹg tỹ rỹ ke ẽn kẽ hẽ junjun tĩ, kar ag tỹ kusa ken kỹ vẽse kẽ mũ tĩ ser ẽmã tỹ norte ke mũ ẽn ra.
• Sórónh-Pẽ tag ag vỹ nhin kar krĩ sá ra fe-pãró kupri nỹtĩ;
• Ag kufy vỹ tỹ 200g nĩ;
• Jãvo ag kãmur vỹ tỹ 12cm nĩ;
• Ag jẽn hãvẽ tỹ krĩ-pénug-fẽ, tẽnhgó kar toto-kẽsir nĩ;
• Sórónh-Pẽ ag vỹ ĩn kri jagfénh tĩ;
• Fag ‘on kỹ tỹ régre nĩg tĩ;
• Prỹg pir kãki fag tỹ ‘on pin tĩ;
• Sórónh-Pẽ ag nĩ pi ko há nĩ.

Sórónh-Pẽ ag tỹ ag ‘e mũn kỹ ĩn kri nĩgnĩ kamẽ nỹg nĩ, ag tỹ jagnẽ rẽ nỹtĩ ẽn kẽ tỹ sĩnvĩ tĩg nĩ. Kar ag kynkyr kỹ tỹ mẽ sér tĩg nĩ, mỹr ẽg tỹ ag kynkyr ẽn mẽ kỹ rỹ vỹ kãtĩ ha ser ke tĩ. Sórónh-Pẽ ag tỹ ta-kutẽ kãmĩ tẽgtẽ kamẽ nỹg nĩ gé, ag mỹ rỹ ẽn kẽ, mré ser ag mỹsér vẽgtĩ.

(Texto: Selvino Kókáj Amaral)