Pẽti

Pẽti vỹ ẽg nãn kãmĩ ‘e nỹtĩ, jẽsĩ tag vỹ Brasil kãki 300 ke nỹtĩ. Tỹ’ũ, tỹ’ũ ke ag tỹ nỹtĩ, jãvo Rio Grande do Sul kãki ag vỹ 10 ke nĩ. Ag pi tỹ jagnẽ hẽ nỹtĩ, hã kỹ isỹ ũ ag tỹ jag nẽ kãfór nỹtỹ gé ke mũ. Pẽti tag ag vỹ kãsir nỹtĩ jãvo, hãra ag tỹ vojgy nỹtĩ ag tẽgtẽ kỹ.

Pẽti vỹ sórẽg mág ti kuju tá grỹg tĩ, ti kãmur ti;
Pẽti tag vỹ rórór nĩ;
Ti tẽ kỹ ti fẽr kar ti my krẽm vỹ kupri ke tĩ;
Pẽti vỹ prỹg kar ki ẽg ga tag mĩ tĩg tĩ;
Ti tỹ jagfe han kỹ tỹ vãfár kẽsir tỹ han tĩ;
Pẽti tag kãmur vỹ tỹ 17cm ẽg tỹ ti tá kẽmur tỹ ti krĩ tá krỹg ti;
Ti vỹ 300g nĩ gé, ti kufy ti.
Kỹ jẽsĩ ag kẽ’ũ ti vỹ, Pẽti ke mũ jẽsĩ tag ti jyjy ti. Gĩr ag tỹ jẽsĩ tag ti jãvó kamẽ nỹtĩg nĩ, pó tỹ. Mỹr Pẽti ti nĩ tỹ ko há nĩ, nénh kỹ ketũ mỹr tỹ tótón kỹ ẽmĩ to ko há nĩ.
Kỹ Pẽti vỹ ẽg nãn kãmĩ ‘e nỹtĩ.

(Texto e revisão: Selvino Kókáj Amaral)