Hino Nacional Brasileiro Kanhgág vĩ ki


1- Goj sĩnvĩ tỹ Ipiranga fyr tá nỹtĩn kỹ
Ũn tar ũn mũmẽg vẽnh prẽr vỹ mẽ há tĩ
Kurã vỹ kupũn mũ, ẽg mỹ sér tĩn kỹ
Hãra ẽn kỹ ẽg hã nỹ vyr mỹ nỹtĩ.

Ag ri ke pẽ, ẽg nỹ tĩ ha
Ẽg tỹ ag kamẽg jãvãnh ja tugnĩn ke vẽ
Ag krẽm ke tũ, ẽg nỹtĩ ha
Tag hã ve jé ẽg tỹ ag kamẽg jãvãnh nĩ.
Tag ki ẽg nỹtĩ ẽg tũ pẽ ki salve, salve!

Brasil tag hã vỹ, ẽg mỹ sér pẽ ti nĩ
Jag nẽ to há kỹ ẽg jatun mỹ nỹtĩ.
Kuty kỹ ẽg kanhkã tá krĩg sĩnvĩ vég tĩ
Krĩg ũ tóg ẽg mỹ tỹ cruzeiro ve nĩ.
Éhé ti nĩ, sĩ tũ ti nĩ ẽg ga tag ti
Sĩnvĩ ti nĩ, sĩ tũ nĩ ki há ja ti nĩ
Ẽg krẽ vỹ ẽg ri ke tag kri vẽnh han ke mũ
Ẽg ga há tag kri,
Ga ũ ve sór tũ ẽg nĩ
Brasil vỹ ẽg mỹ há nĩ
Ẽg mỹnh fag vỹ kri nỹtĩ gé ẽg mré, ẽg ga há tag ki Brasil.

2- Ẽg ga vỹ ẽg mỹnh ri ke nĩ, ẽg tỹ ki nỹtĩn kỹ
Kỹ goj tỹ krog ke mũ tóg ẽg mỹ sér tĩ
Kanhkã ẽg mỹ há nĩ, ki rẽrĩr han kỹ
Tag ki Brasil, vỹ Amããérica sĩnvĩ kãfór nĩ.

Tag ki ẽg, ẽprã nén ũ sĩnvĩ vég tĩ
Ẽg ve kãfór han ẽg tĩ, ẽg ga tag ki
Nẽn kusa tĩ, vẽnh sĩnvĩ tĩ.
Kafej mré hã, kỹ ẽg jag to há nỹtĩ
Tag ki ẽg nỹtĩ ẽg tũ pẽ ki salve, salve!

Brasil to ẽg há pẽ nỹtĩ,
Hã kỹ bandeira tóg ẽg mỹ sér tĩ, ti krĩ ti mré hã.
Tánh há ti nĩ, mỹrér mré, bandeira ti
Tag ve kỹ ẽg vẽnh han ke to jykrén tĩ.
Hãra ẽg kato tẽ ag tỹ ẽg kato jũj ke mũ
Kỹ ẽg tỹ ag kamẽg ke tũ pẽ nĩ
Ag tỹ ẽg tén sór mũ ra, pétẽj ke tũ nĩ.
Ẽg ga há tag kri.
Ga ũ ve sór tũ ẽg nĩ
Brasil vỹ ẽg mỹ há nĩ
Ẽg mỹnh fag vỹ ki nỹtĩ gé, ẽg mré ẽg ga tag ki Brasil.

Fonte: Selvino Kókáj Amaral
Professor Bilíngue Kaingang