Curso kutẽ mãn ge

Kysã tỹ Junho kã kanhgág ag mỹ computador vóg kinhrãg ge ag kajrẽn ge ag tỹ vãse kã curso tag nĩm mãn mũ. Hãra pi ser ẽmã tỹ Guarita tá kutẽj mũ ha, uri tỹ ser ẽmã tỹ Iraí tá ke nĩj mũ ha. Kurẽ tẽgtũ ki kãki kanhgág ag tỹ vẽnh kajrãn nỹtĩj mũ, ag tỹ prỹg tag kã jagnẽ mré vẽnh kajrẽn ge tag ki ke régrég vẽ ha. Junho kãki kurẽ ta 11, 12, 13 kã tỹ kutãj mũ.
Kanhgág ag tỹ ẽmã ũ tá ke ag kato junjun mũ, ẽmã tỹ Guarita, Inhacorá, Cacique Doble, Ligeiro, Carreteiro kar ser Iraí ki kanhgág ag ke gé.
Tag pãte kanhgág ag tỹ ser computador vugvóg kinhra nỹtĩj mũ ha. Hãra ag vẽnh kajrẽn tag pi krỹ kej mũ ver, prỹg tag tỹ tũ ke tũg ki kanhgág ag tỹ ver jagnẽ mré curso ũ ve mãn mũ.