Ẽmã

Ikatu jamã (SP) - I I (Erica Porto)

Aldeia Icatú Parte II por Érica Porto. Música Kanhgág (Kiki).

Toldo Imbú

Toldo Imbú

Toldo Imbú to vẽnhrá.

Toldo tag ti to vẽnhrá ta kutẽ hore, kenjé Toldo tag ti to vãme vỹ 'e tĩ vã. Hãra vãhã vẽnhkar ta vãme tag kinhrãg mũ ha ser. Ũ tỹ Toldo Imbú ti to á ve sór mũn ta Portal Kaingang () ki vej mũ, hã ve kãmã.

>>

Kanhgág ag mỹ ônibus.

Uri kurẽ tag kã ẽmã ta Fág Nhin ki kanhgág ag vỹ ônibus há gỹjỹ ke mũ. Kỹ ẽg mỹ sér tĩ, mỹr ẽg hã nỹ ti vó mũ.

Vẽnhkanhir

Kurẽ tỹ 28 prỹg tỹ 2014 tag kã ẽmã ta Fág Nhin ki gĩr tỹ vẽnhkajrẽn nỹtĩ ag vỹ ẽg tỹ vẽnhkanhir to pracinha kej fã gỹjỹ ké. Ũn ta gĩr mỹ jãgnã mũ vỹ tỹ Estado ki secretaria ag nỹtĩ. Kỹ vỹ ser gĩr tỹ kanhgág kãsir ag mỹ sér tỹ.

Toldo Erexim

Ẽmã ta "Re Sĩ" vỹ tỹ kanhgág ag tũ pẽ nỹ, hãra vỹsa fóg ag vỹ kanhgág nĩgã vyn ja nĩgtĩ, kỹ ag vỹ ẽmaã tag to (Toldo Erexim) ke ja fã tĩgtĩ.

"EREXIM" ven ra.

Erechim

Ẽmã ta "Re Sĩ" vỹ tỹ kanhgág ag tũ pẽ nỹ, hãra vỹsa fóg ag vỹ kanhgág nĩgã vyn ja nĩgtĩ, kỹ ag vỹ ẽmaã tag to (Toldo Erexim) ke ja fã tĩgtĩ. Rio Grande do Sul kãki ga tag vỹ Norte tá nỹ, Passo Fundo mã ta Leste tá ta nỹ ga tag ti, ẽmã tỹ Paulo Bento mré Campo-Erê ke mũn tag tá, Quatro Irmãops mré Erebango tá. Ga tag ag vỹ fóg ag tỹ ra kãge ja nỹtĩ século ta XIX kuju kã, Tag kar ser Nonoai tá kanhgág ag vỹ fóg ag tỹ ẽmĩn hyn-han han, ẽmã ta Palmas PR ta Cruz Alta ki krỹg ser Missões tá ta krỹg gé ẽmĩn tag ti RS ki.

Kusa.

Ta kutã mág mỹr pi Rio Grande do Sul ki kusãg mũ ver. Mỹr kenjé prỹg ta kusa han hore ãn mĩ, hãra pi ver tag mĩ kusãg tỹvĩn mũ ver. Hẽremũn kusa tỹ ta tag ta gym ken kar kusãg mũ ha.

Palestina.

Ẽmã mág ta Palestina tag vỹ tỹ Oriente médio tá ke nỹ, Goj mág ta Rio Jordão kar gaj kafã tũ ta Mediterrâneo tá. Ga tag vỹ Império Romano ta ag kri ke ja nỹ, hãra tag kar ser ti vỹ Império Otomano ki ke nỹ ha ser, I gerra mundial pãte. Tag kar ser Inglês ag vỹ tá ag kri ke kar nỹtĩ, mỹr kenjé Inglês ag vỹ sionistas ag mré ag vĩ kri ag jykre han, ag tỹ ga tag ra judeus 'e tỹvĩ rĩgmũ jé.

Kókáj Sĩ

Kókáj Sĩ