Ẽmã

Xingu tá kanhgág 'ũ ag.

Ta kutã

Ẽmã ta Porto Alegre ki rỹ vỹ vẽnhkar junja ke mág kurẽ 'e tag ki. Hãra Topẽ vỹ ẽg ki jagãgtar ke kỹ ẽg mỹ ta kutẽ jãnãg mũ uri. Ta há vẽ mỹr ta vỹ kumãr hã kutã nỹ nĩ, ka ser vẽnh kar vỹ mỹsinsér nỹtĩ nĩ ser, ta kutẽ tugnĩn.

Rỹ Porto Alegre ki.

Uri vỹ ẽmã tỹ Porto Alegre ki rỹjgy tỹvỹ nỹ, hãmũn tỹ 40° kãfór nỹ vãnhver. Kỹ vẽnhkar vỹ goj mág mĩ vẽnhkugpej mũ nỹ nĩ.

Ẽmã ta Irai tá Kanhgág Jógo to vẽnhmãn kutãj ge.

Kurẽ 03 kysã tỹ janeiro prỹg tỹ 2014 kã professor 'e vỹ ẽmã tỹ Irai tá vẽnhmãn mũ. Ag tỹ "Kanhgág Jógo" to vãmén ge vẽ, kar kanhgág vĩ ki dicionário digital to kegé. Fóg ag ẽmã ta Campinas SP tá Ong KAMURI ta rãnhrãj nỹtĩ ag vỹ kanhgág ag mré vĩj kãmũj mũ, kar Professor Wilmar D'Angelis (linguista) ti mré.

Inh ẽmã ki férias.

Kurã ta 29 kysã ta novembro kã, inh ẽmã ki escola vỹ férias ki ge hore. Kenjé taki ẽg vỹ kusã ta fevereiro kã kanhmar aula nĩm tĩ, kỹser ẽg tỹ kysã ta novembro tũg kỹ férias ke tĩ.

Planalto tá Oficina

Kurẽ tỹ 25 kysã ta novembro kã vỹ Ẽmã ta Planato tá oficina nĩ. Kanhgág 'e ag kar fag vỹ tá nỹtĩj mũ, ag tỹ material didático hyn-han ge vẽ. Ũn ta ránrán ge mũn ag vỹ tỹ kanhgág vĩ ki professor ag nỹtĩ. Oficina tag vỹ kurẽ ta 29 tá krỹg mũ.

Ẽmã ta Vẽtar tá vẽnkanhir.

Ẽmã ta Vẽtar tá vẽnkanhir.

Kanhgág sĩnvĩ fi

Kanhgág sĩnvĩ fi

Guarapuava tá kanhgág fi 1771 kã

Prỹg tỹ 1771, kysẽ tỹ dezembro kã fóg tỹ pã’i ta 26 ke a ag vỹ ẽmã tỹ Campos de Guarapuava tá junjun, militar ag vẽ; ag mág ti hã vẽ tỹ Afonso Botelho de Sampaio ke mũ. Ag tỹ ẽmã tag mĩ mũ kãn mỹr ag vỹ kejẽn ũn ‘e ag vigvég mũ, ag to fóg ne tóg kanhgág “Xaklan” ké. Hãra fóg tỹ pã’i ag kã’ũ ne tóg vẽnh-kãgrá hyn-han há ja jẽg tĩ. Ktag ti ne tóg vẽnh-kãgrá ta 40 ke hyn-han ag mũ ja kar mĩ, nén ũ ta hãnrike ja kar ãn, mré hã. Ãn hã kã ser kanhgág ag kãgrá ve hãnỹ vãnhven mũ, pã’i ãn ta kanhgág ag ve kỹ han ja vẽ.