Ẽmã

Kanhgág vẽnhprũg

Kanhgág vẽnhprũg

Kanhgág kãsir ag

Kanhgág kãsir ag

Kanhgág fag

Kanhgág fag

Jagnẽ jamré ag kanhignhir

Jagnẽ jamré ag kanhignhir

Kanhgág fag prun

Kanhgág fag prun

Kókáj ta Guarapuava tá kanhgág ag to vãmén

Ẽg gufã tỹ ẽg ré

NONOAI (Nelson Xãgrê) to vãme.

Nonoai vỹ kanhgág ag ga ũ nỹ gé, ga tag vỹ Rio Grande do Sul kã nỹ. Ga tag vỹ to vãme ‘e nỹ, mỹr tỹ kurẽ tỹ 04 kysã tỹ maio prỹg tỹ 1978 tag kã kanhgág nĩkrén tỹ 1.100 ke ag vỹ fóg tỹ 1.300 ke kãfór ag pétãn mũ, ag ga tag ki. Pã’i mág tỹ Nelson Xãgrê ke mũn tag ti hã vỹ kanhgág ag mré fóg ag tỹ ag ga kãki nỹtĩ ag pétãn mũ.