Ẽmã

"Fág Nhin" ki kanhgág fag.

"Fág Nhin" ki kanhgág fag.

"Fág Nhin" ki kanhgág ag.

"Fág Nhin" ki kanhgág ag.

Laranjeiras: Ãmã sĩ tỹ Rarỹj to ke

Setor Laranjeiras
(Ivone Jagnĩgri da Silva)

Ãmã sĩ tỹ Rarỹj vỹ ãmã mág tỹ Guarita kãkã nĩ gé.
Ti ga mág vỹ tỹ 96 hectare nỹ, tá vỹ ki vẽnhkajrãn fã nĩ {escola de ensino fundamental}, ãn hã ki isóg rãnhrãj tĩ.
kar vỹ ki vẽnhkagta mãn fã nĩ gé {posto de saúde},
kar vỹ tá topẽ vĩ mãjfã nĩ gé {igreja},
Ũn ta tá nỹtĩ mỹ tóg há tĩgtĩ...

Ãmã sĩ tỹ rarỹj tu ke

Ãmã sĩ tỹ rarỹj vỹ ãmã mág tỹ guarita kãkã nĩ gé.
Ti ga mág vỹ tỹ 96 hectare nỹ, tá vỹ ki vẽnhkajrãn fã nĩ {escola de ensino fundamental}, ãn hã ki isóg rãnhrãj tĩ.
kar vỹ ki vẽnhkagta mãn fã nĩ gé {posto de saúde},
kar vỹ tá topẽ vĩ mãjfã nĩ gé {igreja},
Ũn ta tá nỹtĩ mỹ tóg há tĩgtĩ...

Vẽnh Pũr

Kanhgág ag nỹtĩg ja tu Vẽnh Pũr ke mũ vỹ ta ẽmã tỹ T.I. Guarita fóg ag jamã ta Redentora - RS ki ke nĩ. Ti jyjy tag vỹ ta vãsỹ kanhgág ag ta ẽkrãn sór kỹ vãgvãsa kunej kã pĩ tãm ja tugrĩn ke vẽ. Hãra ẽn kã vãgvãsa vỹ gojfã kri tare kỹ Pasujér tá krỹg ka sag tĩ, ẽn kã. Kỹ vãgvãsa pũr kỹ tóg gojfã kri jã kỹ pasujér tá krỹg tĩ mũ. Tag hã ta ser, goj tare kri, vãnh pũn kãn mũ.
Kỹ kanhgág ag vỹ ser ẽmã tag tu Vẽnh Pũr kemũ.

Ẽmã

Ẽmã vỹ tỹ vẽnh kar nỹtĩj fẽ nĩ. Ga kar mĩ tỹ ẽmã tĩ mỹr ẽg pi pir nỹtĩ, ẽg tỹ ta kanhgág kar fóg ag mré hã. Fóg tỹ ẽg ẽmã ‘e kãfór nỹtĩ mỹr ag pi pir nỹtĩ.
Hãra ẽg tỹ ta kanhgág tỹ ẽmã ‘e nỹtĩ gé, kar ãn mĩ kanhgág ũ ag ke gé. Kanhgág ũ ag pi ver ag ẽmã ki pa ja nỹtĩ ver, ag ẽmã tỹvĩn hã kãmĩ ag tỹ tygtyj kỹ mogmog kỹ tỹvĩn tá mũ ver. Hãra kejẽn fóg ag hãnỹ kanhgág tag tá junjun kỹ ag mré vĩj mũ tĩ, hãra kanhgág ag tỹ ag mré vĩgvĩ sór ja tunĩn ke pi jé.
Kỹ ẽg ẽmã vỹ ser ti ‘en kỹ ãn mĩ pipin kỹ nỹtĩ kar nĩ, ẽmã ta ag mĩ tỹ pã’i nỹtĩ gé. Hãkỹ ser ẽmã tỹ tag mĩ hã nỹtĩ gé ser.

Inhacorá jamã Google tá

Inhacorá jamã Google tá

Iraí (RS) ĩn tãg

Iraí (RS) ĩn tãg