Fóg ag ẽmã

Brasil ki Pã'i mág fi kutẽm sór.

Uri kurẽ tag mĩ ẽg ẽmã mág ta Brasil mĩ vẽnh 'e vỹ ẽmĩn jagma vẽnhmãn mág mũ nĩ, ag tỹ nén ũ kaja mág mré nén ũ kórég tag tugnĩn pã'i mág ta Dilma fi kutẽm sór vẽ.

Desfile

Desfile

Kanhgág ag tỹ protesto han.

Uri kurẽ tỹ 02 tag kã ẽmã tỹ Fág Nhin, São Leopoldo kar Morro do Osso ki ke ag vỹ fóg ag ẽmã tỹ Porto Alegre ki protesto han nỹtĩ nĩ. Ag tỹ lei 'ũ to PEC ke mũ ẽn to vãmén sór vẽ, pã'i mág tỹ governador mré.

Kanhgág ag tỹ fóg ĩn ra ge

Kanhgága ag vỹ ẽmã tỹ Sananduva Rio Grande do sul ki fóg ĩn ra ge kỹ ti vẽnhvãn. Ti ga vỹ 2,3 hectares nỹ vẽ, hãra kanhgág ag vỹ ẽg tũ vẽ ke mũ, fóg ti mỹ. Kỹ ser pã'i mág ag vỹ nón nĩgjãg nỹtĩ nĩ ser, ag tỹ kar kanhgág mré fóg ẽn ti mré vĩ jé.

Guarani ag tỹ ẽmĩn mág nĩfénh.

Ẽg tỹ fóg ag mỹ vẽnhven

Kanhgág ag ta desfile to mũ.

Kurẽ tỹ 31 kysẽ tỹ agosto kã Lomba do Pinheiro ki kanhgág ag vỹ Porto Alegre tá praça da Redenção ki deỹsfiar kej kagá. Escola ki ke ag vẽ, kỹ vỹ fóg ag mỹ sĩnvĩ nĩ ag tỹ kanhgág ag vigve kỹ.

Porto Alegre ki Mercado Público Pũr

Sábado kurẽ tỹ 06 Kysã tỹ julho prỹg tỹ 2013 tag kã, fóg ag ẽmã tỹ Porto Alegre - Rs ki mercado público vỹ pũr. Ti jagtã tỹvĩn ta pũr ja nĩ 40% tỹvĩn, ti prỹg vỹ tỹ 236 anos nĩ je. Kãki fóg ag tỹ nén 'ũ vẽne kej fã ne tóg 1000 ke jẽg tĩ vẽ, kanhgág ag vỹ tá nén 'ũ kajẽm mũ tĩ gé ti tỹ kãki né 'ũ kar tugnĩn.

Cabo Verde

Cabo Verde ke mũ tag vỹ tỹ ga ta África mã tá nỹ, hãra ti jyjy vỹ República de Cabo Verde ke tĩ. Ga tag kãki vỹ ga kãsir ta 10 ke nĩ, Oceano Atlântico kãki Senegal mã tá 650 km ki. Ga tỹ aquipélago tag kãki Cabo Verde vỹ nỹ, ũ ta tá vẽnhmỹ ve vén ja ag hãnỹ tỹ portugueses ag nỹtĩ, prỹg tỹ 1460 kã. Prỹg tag kã pi ver ga kãsir tag ag tá mĩ mũ ag tĩg ja nĩgtĩ, hãra vỹ prỹg tag kã tá kapũr ag vẽne kej fã ag mũj fẽ nĩgtĩ, fóg tỹ porugueses ag vẽ. Fóg tỹ portugueses ag hã vỹ Cabo Verde tá ge ke mũg tĩ prỹg tỹ 1975 tá krỹg tũki, tag hẽ kar ser Cabo Verde vỹ tỹ Pẽ nỹ ha ser, Guiné-Bissau mré.