Fóg ag ẽmã

Taiti

Taiti vỹ tỹ Polinésia Francesa, Oceano Pacífico kãki ta ga ‘ũ nĩ. Tá ag vỹ Francês ag vĩ tỹvĩn ki vãmén tĩ, ag vẽnhrá ki vỹ Tahiti ke tĩ.

Ẽmã mág tag ti capital vỹ tỹ Papeete nĩ. Ag ga sór ‘ũ to ag tỹ Orohena ke tĩ, ti kãmur vỹ tỹ 2.241 metros jẽ goj kafẽ tũ kri to jykrén ti. Tá vỹ rỹjgy tỹvĩ nĩ gé.

Ga ta USA tá pã'i mág tỹ Barak Obama

Fóg ag ẽmã ‘ũ vỹ tỹ Estados Unidos ke tĩ, hãra ẽmã tag ta mág tỹvĩ nỹ. Kỹ jérĩnmỹ ga tag tá nỹtĩ ag vỹ “kapũr” ta pã’i mág han mũ. Jãvo ẽg tỹ hẽre nẽ jãvo ẽg ga tỹ Brasil taki ge tũ nĩ. Ga ta Estados Unidos tá pã’i mág tag ti jyjy hã vỹ Barak Obama ke tĩ.

Campinas- SP ki oficina

Campinas-SP ki oficina ũ ke ta

Kỹ kurã tỹ 22,23 mré 24 ke ki kysã tỹ maio tag kãmĩ oficina ũ tóg kutẽ mãn mũ kanhgág tỹ Kaingang ag mré Xokleng ag mỹ fóg ag ẽmã tỹ Campinas-Sp ke mũ ẽn ki. Ẽg tỹ ẽg site ki ẽg vĩ ki vẽnhránrá ge ẽn to ke vẽ ver. Ũ tỹ kãmũ ja ag hã vỹ nỹtĩ: Inh Sueli Kréngre Candido(Kaingang-Guarita),Josias (Kaingang-Iraí), Dorvalino Joaquim (Kaingang-Mato Castelhano),João Fortes(Kaingang-Sec Porta Alegre) kar Vougce (Xokleng-Laklãno).

Ẽg kurso tũg

Kỹ ũri kurẽ tỹ 28 tag kã kysã tỹ julho tag kã ẽg kurso tóg tũg ge mũ, fóg ag ẽmã tỹ Iraí ki. Ẽg tóg e nỹtĩ vẽ ẽg junjun mũ kã, hãra ẽg kanhrãn jẽ ẽn tóg ẽg tỹ ki kurẽ pénkar tá krỹg gen kỹ ẽg mỹ ge mũ: - sỹ ãjag mỹ ge ke ja ẽn hynhan mãn nĩ inh mỹ, tag kar sóg ũ tỹ simỹnỹ ũ kãpẽn ki nỹtĩj ke ẽn kinhra nĩj mũ, ũn tỹ 11 ke tỹvĩ tóg kã jẽj ke nĩ,ke mũ. Kỹ ẽg tóg ser ẽg jamã ra vỹnvỹn kej mỹ ha.Hãra ti kar pi jé, ver kurso rég’re tóg tũ nĩ,hẽre ke mũn tóg tag ki kutẽ mãn mũ ke tũ mỹr Guarita tá. Ẽgno tóg ser fóg ag ẽmã tỹ Campinas-SP tá kutẽj mũ ti kar jé ser.

Ẽmã ũ ra tĩg jé kãmén

Prỹg tỹ 2009 kã, kỹsã tỹ dezembro ke kar kurẽ tỹ 04 a 21 ki kanhgág tỹ pã’ĩ mág vẽ ti prũ fi mré ẽmã tỹ Itália ra tĩ mũ. Kenjé Milão- Itália tá ke ag vỹ kanhgág tỹ Inhacorá tá ke ag mré rãnhrãj nỹtĩ jé nĩ.

Dourados MS tá ke vẽ

Dourados MS tá ke vẽ

ẼMÃ TỸ DOURADOS KE MŨ TÁ

ẼG TỸ KANHGÁG TỸ 6 KE VỸ TAG KI VYR RIO GRANDE DO SUL KI,ẼMÃ TỸ DOURADOS TÁ ENCONTRO RA.TÁ ẼG VỸ TÃMĨ KANHGÁG KAR AG VIVÉ.KANHGÁG KAR AG TỸ TO KANẼ JUNJUR NỸTĨ ẼN VỸ TỸ ẼG TŨ RIKE JA NĨ HAMẼ.ẼG TỸ ẼG VĨ KI VẼNHRÁNRÁN KỸ GĨR AG GE KEJ KE ẼN HAMẼ.
ẼG TA TỸ GUARITA KI KE TAG TÓG VẼNHRÁNRÁ NỸTĨ HA,HẼRI KE MŨN TÓG PRỸG ŨN JÉ KYNKAR MŨ,ẼG TA TỸ KANHGÁG TỸ GĨR MRÉ RÃNHRÃJ NỸTĨ TAG MỸ KE PẼ VẼ.TI TỸ VẼNHVER ÃJAG MỸ TỸ Ũ NĨN KỸ KE TŨ MỸR KYGNẼ NĨN KỸ VẼSÓ KI KI HAN NĨ,MỸR ẼG TỸ VÃHÃ ẼG VĨ KI VẼNHRÁNRÁN KÃMẼ VẼ HA MẼ.
TỸVĨ VẼ SER INH SỸ ÃJAG MỸ TÓJ KE TI.

Ẽg curso kar to ke.

Uri kurã tag kã ẽg curso tag tóg kar ke mũ ser.Kỹ tóg ẽg mỹ serã tỹvĩ tĩ,mỹr ẽg tóg nén ki kanhrãnrãn mãn.