Fóg vĩ

Fóg vĩ

Caminhão=kamĩjũ
automóvel=kamĩjũ sĩ
Fóg ag mỹ automóvel kemũ tag vỹ vẽsóki vo tĩ.Hã kỹ ag tóg to automóvel ke mũ. Ha to jykrén han,fóg tỹ ẽg mỹ caminhão vã ke mũn kã,ẽg tóg ag vĩ kãgran kỹ to kamĩjũ vẽ ke mũ.Kỹ inh mỹ automóvel ke mũ tag vỹ ta vẽsóki vo tĩ jẽ.