Ge pẽ ẽg nỹtĩ

kujá to vãmén

Vãmén sĩ han ge

Kỹ isóg ãjag mỹ nén ũ si tag to vãmén mũ,hã ra tag vỹ tỹ ẽg si ag tỹ nén ũ hyn han fã to

Kujá ag kurẽ.

Kurẽ ta 20, 21 kar 22 tag kã ẽmã ta Tupẽ Pãn POA - RS ki kanhgág ag vỹ kujá ag vẽnhmãn nỹtĩ. Ẽmã kar mĩ kujá ag vỹ ki nỹtĩ, kenjé prỹg kar kã kujá ag vẽnhmãn tag vỹ kysẽ ta novembro kã kutẽ tĩ.

Professor ag.

Professor ag.

Kãvãru kri nĩ

Kãvãru kri nĩ

Ẽg ta jag rike ven.

Kanhgág ag vãkyr to Vãme.

Prỹg ta 1957 kã ẽmã mág ta Paris tá "Museu do Homem" (frances ag vĩ ki: "Musée de l'Home") ag vỹ Brasil ki kanhgág kar ag vãkyr nón kagá (SPI ag mỹ). Ũ tỹ ag jo jẽ fi jyjy Simone Dreyfus-Roche ke mũ.
à ta vãkyr tag mẽ sór ka internet ki vẽnhrá tag rán nĩ:

Ẽg Rá

Ẽg Rá

Ĩn ror

Vãsa kanhgág ag pi tỹ ge nỹtĩg nĩ, hãra ag tỹ uri ke nỹtĩ ha. Ti kenĩ jé pã'i ag nĩ nón mũ ja nĩ ag tỹ kanhgág ag mỹ Ĩn ror tỹ area kãfãg ja ag tỹ krãm vãnh mãn fã ja pã´i ag tỹ reunião han fã ja kar ẽg tỹ krãm majre ("baile") han tĩ gé pã´i ag tỹ nón mũ ja tũ ra fóg ag pi eg mỹ han ja nĩ vỹ. Hã kỹ tỹ ser ẽg area kãjã nĩ.tỹ pã´i ag tũ ra eg pi eg area ki nỹ tĩj mũ vỹ.

(Leonice fi tỹ rá vẽ).