Goj tỹ ne

Goj mág

Goj mág vỹ ẽg tỹ kamã nĩgtĩ.
Hãra ãmã mág tỹ Florianópolis vỹ hã kãkã nĩ ve nĩgtĩ.
Hãra oceano atlântico ja vẽ.

Goj kafã tũ ( mar )

Kanhgág ag vỹ fóg ag ẽmã jã tá mũg tĩ. Hã kỹ kanhgág ag vỹ goj mur ja ẽn tá nig tĩ tĩ, mỹr tỹ sór já ẽn mĩ mũg tĩ g, goj kanẽ ẽn tá. Hãra fóg ag vĩ ki ag tỹ to “mar”kej ãn to kanhjgág ag tỹ “goj kafã tũ” ke tĩ. Kỹ tag hã jé kanhgág ag tỹ goj kafã tũ ve ja nỹtĩ ha, hã kỹ ag tỹ goj kafã tũ kinhra nỹtĩ. Ẽg pi goj kafã tũ fĩnrãm tĩ ẽg mro mỹr; mỹr tỹ kafã tũ nỹ goj tag ti.

Kror

Kror vỹ goj pẽrer mĩ ke tĩn nĩ. ag mog ka ag vỹ vãsa pépo hah ti. ti vãsa pépo han kar ti vã onh ti ser hã vẽ vãsa kror han ti. pi jũ nĩ, katágtán kar sĩ vãta ti vãjãn nĩ.

Goj