Jamã/Jamẽ

Emberá ag kãme.

Inh kósin

Inh kósin ag mré sog ẽg ga to ken ve.ngé é ãjag kóg carreteiro ki.Hã ra pi kãnhmar kutẽj hanỹ véjver. mỹr inh kre ag tỹ tẽgtũ nỹtĩ ag mỹ ga tun kỹ Hẽre mũ.mỹr ẽg jamã tõg sĩ ni.tag hãvé.

Kanhri vãme

ag

Iskóra Vanuíre tá

Iskóra Vanuíre tá

Mangueirinha jamã

Mangueirinha jamã

Inhacorá jamã

 Inhacorá jamã

Parque Florestal de Nonoai / RS

Parque Florestal de Nonoai( Kanhgág jamã kãki)
Parque Florestal de Nonoai ke mũ tag vỹ vãsỹ tỹ kanhgág ag tũ jé nỹgnĩ ser, hãra Brizola tỹ, ti tỹ governo kirãn kỹ kanhgág ag nĩgã kunũnh mũ, kurã ũ mỹ...

Ãg jamã tu vãme

Cacique Doble jamã

Cacique Doble jamã