Jamã/Jamẽ

Pinhalzinho ( Fág sĩ )

Kanhgág jamã mág tỹ Xapecó tá.
Ũn pi ver "Pinhalzinho" tu vẽnhrán mũ ver. Ã mỹ tu vẽnhrán ke tũ nĩ?

Missão Guarita

Ẽmã tỹ Guarita kãki ẽg jamẽ ũ tỹ nĩ. Tag hẽ to kanhgág ag tỹ setor Missão ke tĩ. Missão tá iskóra jyjy vỹ Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Davi Rygjo Fernandes ke tĩ. Prữg tỹ 2011 kã han arữnữ vỹ 239 ke gé.
Missão vỹ Guarita tá tỹ jamã mág nĩ, tag ki jagnẽ mré kafãg ka nĩ vỹ 185 ke nĩ.

(Iraci)- (Arão da Rosa)

Denilson:

Ẽg ẽmã Guarita vỹ RS kãnkã nĩ, mág tỹ nỹ, ẽg ẽmẽ tỹ 12 ke tỹ nĩ, kanhgág ag tỹ e nỹtĩ.
Inh ẽmẽ hẽvẽ missão ke mũ fóg tỹ alemão ag nỹtĩ ja vỹ kanhgág ag mré kỹ kanhgag ag pi vẽsaréj tĩ vẽ.

São João do Irapuá

Setor tag vỹ tỹ ẽmã ta GUARITA kãki tỹ jamã tỹ 12 ke ag kã'ũ nĩ.
Ti vỹ tỹ município ũ tỹ REDENTORA/RS ke mũ kãkã nỹ, MIRAGUAÍ/RS mré REDENTORA ag kuju
kãkã ta nỹ.

Pó Kanér

Kanhgág ag jamẽ jyjy ũ vỹ "Pó Kanér" (Pedra Lisa) ke tĩ. Ẽmã tỹ Guarita kãki ta nĩ, "Pó Kanér" ti. Vãsỹ prỹg tỹ (1880) ẽn mĩ kanhgág ag tỹ ẽmã tỹ "Pó Kanér" ke mũn tag to "Fág-nĩ" ke tĩ. Prỹg tag jo kanhgág ag tỹ "Fág Tẽgtũ" (três pinheiros) ke mũn tá nỹtĩg tĩ ver, nãn kãtá hã. Kanhgág ag tỹ "Fág nĩ" ki nỹtĩj kãmũ tũg ki ag tỹ fóg ag kãtá ag vãfy vẽne kej mũn kỹ, ag ne tóg je "pó kanér" ke mũn tag hẽ mĩ kafã ra pa tĩ.