Kanhgág vĩ

Kanhgág tũ pẽ

KANHGÁG TŨ PẼ

Mỹkra - ag tỹ ag prũ fag mỹ tój fã, ag tỹ fag tu há tỹvĩ ẽn kã.
Nỹ - mỹnh - inh mỹnh fi, inh mỹnh fi mré ke fag kar inh mỹnh fi rég’re fag.
Vỹ’ - ẽg tỹ jagnã jyjy tó javãn kỹ jag nỹ mỹ tój fã.
Jóg - inh panh.
Ve - inh mré ke fag/ inh rá rike fag
Rég’re - inh mré ke ag/ inh rá rike ag
Jamré - rá ũ ag / inh prũ fi rég’re ag.
Jamré sĩ - inh prũ fi jẽvy ti.
Jamré sĩ fi - inh prũ fi jẽvy fi / inh prũ sĩ fi.
Má - inh panh ve fag.
Pá - má hẽ ri ke tóg nĩ. Sỹ fi mré vãmén ka sóg pá ke tĩ.
ẽg no - ẽg mré ke rén ti – jãvy.
Juke - tyj vén ja ti.

Almir tỹ Volmar mré vãmén

Kanhgág ti tỹ ẽg vĩ ki tỹnh

Irai tỹ Kurso

Kurã tỹ 18 kar 28 ne julho prỹg tỹ 2011,kã ãg tỹ Irai ki kurso ki vẽnh kainhrẽn nỹtĩ.

Kanhgág vĩ ki tỹnh

Vãme Nĩgjãg

Isa uri jag mỹ nén ũ to vĩj ge ta tỹ ẽg tỹ "kanhgág Jógo" kãki "vẽme" nĩgjãg ge to ke nĩ. Mỹr vãme 'e ta vẽnh kar ta ránrán tĩ, hãra ẽg pi kijẽn "kanhgág Jógo" Ra ge mág tĩ, hã kỹ ẽg tỹ vãme ũ ki kagtĩg nỹgnĩ. Hã kỹ isa ser ãjag kar mỹ pini ke mũ, vãme ve sór nĩ mỹr tag hã jé ẽg tỹ nén ũ kar kinhra nỹtĩj mũ ser.

kanhgág ag tỹ curso han

vẽnhkajrãn

vẽnhkajrãn

Vẽnhkaga

Tã mĩ ẽmã kar mĩ tóg vẽnhkaga mré vẽnhkãgter to vãme kamã tĩ. hãra sa ẽn to vãmén sór pijé,sa ẽg vẽnhkajrãn
(Miguel Ribeiro, Guarita)