Kron fẽ

Kikikoj

Kikikoj tóg ũn ter tỹ prỹg pir tá krỹg mỹ han fã nĩ. Vẽnh kẽgter régre tỹ tũ kej nỹ tĩ, ũn rá ror kar ũn rá téj ag. Kar vẽnh kuprĩg ag tỹ jamã ũ tá kãmũj mũ gé, ag mré mỹsinsér jé. Kỹ ag tóg vẽnh sán-sán ti, ka nỹtĩg ge nỹtĩ.
Kujá ag tỹ ag kuprĩg ag ve há han jé. Ag tỹ kron-krn jé ag tóg kurẽ tỹ 15 nĩkrén ki kutẽm tĩ, kiki kron jé.
Vẽsujãn há ag tóg vẽnhkej tá vẽser ag pénĩn vẽnhgringrén tĩ. Jãvo Kamẽ ag tóg kanhru ag pénĩn ke tĩ. Tag kar ũn kãgter mũ ag kuprĩg tóg mũj mũ, vẽnhkuptĩg ag ẽmã ra. Kỹ ũn kãgter ag jyjy vỹ há nỹtĩ ser, gĩr ag jyjyn jé.

Goj jẽnhkri

Goj jẽnhkri kỹ vỹ há tĩ. pi ã kagãg mũ javo goj kavéj vỹ ã mỹ vẽnhkaga nĩm mũ goj kaga vỹ pir kej mũ, ti kãter kỹ. Hã kỹ nén ũ kórég tỹ vyrmỹ vin ge nỹ tĩ, ũn kãgãg kugprũn ge nỹ tĩ, ga nor ki vãm kỹ. javo ũn nãhér vỹ órtỹ ra mũj mũ. kar nén ũ fy krãn jé. pi goj ki vãm há nĩ nén kórég tĩ.
Hã vẽ ser, goj ki rĩr ke tu rá ti.

Ag gojfa tu vẽnhrá vẽ

Gojfa kron tu vẽme tỹ ge nĩ: kijẽn 'ũ tỹ gojfa kron kamẽ nĩj mũ, kỹ ti pi há han kỹ tĩj mũ.
Ti ta kron mẽ tĩg mág kỹ tỹ ti kagãg mũ, mỹr ti pi ẽn tũ ra tĩj mũ ser, ẽg kaga han ja ta mũ,ẽg tỹ kron sór ẽn ti, hãra tóg kejẽn ter mũ ser, mỹr gojfa pi ki alko sĩ nĩ. Kỹ ẽn hã tỹ ag kãmĩ ag kókén mũ ser. Kỹ ẽg pi gojfa kron keja nĩgtĩ, mỹr tỹ ẽg kaga han mũ. Kỹ ẽg tỹ kinhra nĩn kỹ ẽg ta gojfa kron ke tũgnĩ, gĩr kar kyrũ ag ke gé. Vãnh kar mỹ ẽg tỹ kórég vẽ, 'ũ ta gojfa kron kamẽ ẽn ti kej mũ, ã ta kron vẽnh kỹ ã tỹ tỹ ũn há nĩj mũ kejé ẽg ta mũ ser ag mỹ.

Vẽnh kygtãg

Ẽg ta tu mrũr ger kemũ ẽn ti,kryn kar kukrũ ke tũ mỹr sarera ki vin kỹ goj mré nénh kỹ ti rỹ ke tũ mỹr ti kusa ki kron mũ.
kỹ tóg ẽg kyvénh jẽnkrig mũ.

(Elizamara Ferreira)

Gojfa

Gojfa

Kanhgág ag pi vãsỹ Fóg ag gojfa kron kron kinhra jé nỹtĩ vẽ,ag tỹ kron kron fẽ hãvỹ tỹ mỹg mré gãr tánh tỹ han kỹ nĩ, kar fág ke gé. Jagnẽ mré jãgja kar ag tỹ ti kajãg tumẽg tĩ, ti tỹ kajã há ãn ki ag tỹ ser jagnẽ vãnhmãn kỹ kron kron tĩ ser, tag hã tu ag tỹ KIKI ke mũ, kanhgág si ag kron kron fẽ hãvẽ. Hãra kijẽn fóg ag tỹ ag mỹ gojfa tag ven mũ ser,kỹ ag tỹ kãmã kỹ ti kron há mẽgmũ, hã kỹ ag tỹ ser hũri kron kron kỹ pénmigmé mũ nĩ ke mũ ser.

"Ag Goifa tu vẽnhrá vẽ" vén gé.

Kyfe

Kyfe vỹ tỹ kanhgág ag tỹ kron fẽ nĩ. Vãsỹ kanhgág fag tỹ kyfe tag han kamẽ ja nỹgnĩ, fag tỹ fag mén ag mré kronkron jé. Kyfe tag tỹ to vẽme ‘e nĩ, mỹr tag tỹ ẽg krĩ kórég tĩ ra, ẽg tỹ há ke tĩ.