Kur

Vẽnhnĩgre.

Vẽnhnĩgre vỹ kur tỹ han ka nĩ. Fóg ag tỹ han fẽ vẽg tĩ, ẽg tỹ ta kar vẽnhkugnóg jé. Vẽnhnĩgre 'ũ vỹ tỹ ẽg tỹ ta ẽg nỹgnỹj ge kri fón fẽ nĩ, Kar vẽnhnĩgre 'ũ vỹ tỹ ẽg tỹ ta vẽnhkugnóg ge nỹtỹ. Kar ver vẽnhnĩgre 'ũ vỹ tãryj nỹtĩ, tag hẽ tỹ ẽg tỹ rỹ tỹvĩn kã vẽnhkri vẽm fã nỹtĩ. Kar vẽnhnĩgre 'ũ vỹ kãnho nỹtĩ gé, tag hẽ tỹ ẽg tỹ kusa tỹvĩn kã vẽnh kri vãm tĩ.

Kajaka

Vãsỹ fóg ag tỹ kanhngág ag ra kãge tũki, ẽg si ag kar fag vỹ kur tũ mũgtĩ. Hãra ser fóg ag kãge kar ag vỹ kanhgág ag ra kur gem mũ, ag mỹ tóg kórég tĩgtĩ, kanhgág ag kar kanhgág fag tỹ tãra mũn kỹ. Kỹ ser fóg ag vỹ kanhgág ag ra karsa kar kamĩsa gem mũ, kar ag vỹ kannhgág fag ra kur ũ gem mũ, hẽ to kanhgág ag vỹ kajaka ke mũ. Ãn pãte ser kanhgág ag kar fag vỹ kur rĩnh kinhrãg mũ, hãnỹ uri kanhgág kar vỹ kur kaja pi kar kur kajamẽ rĩnh kinhra nỹtĩ ha ser.

Kur

Kur vỹ tỹ vẽnh kar ta rĩj fã nĩ. Fóg ag tỹ ẽg tỹ to fabrica kej fẽ tá ti jej han vén tĩ, ag tỹ kar ser ta kur kar hyn-han jé. Ẽmã máh e mĩ ag tỹ kur han tĩ, ẽg ga tỹ Brasil tag ki kar Ẽmã ‘e mĩ kegé.

Kur sĩnvĩ

Uri vỹ tỹũ tĩgtĩ ha, mỹr kanhgág pi ãg si tỹ kur han fã ãn hynhan tĩ ha. Vé tỹ fóg tỹ kur hynhan ja ãn hã kãgran kỹ rage tĩ ha. Kar tỹ kygjãm tĩ gé, ũn tátá fag vỹ uri kur sĩnvĩ ãn hã jãvãnh tĩ ha kegé, jãvo fag tỹ kanhgág kur pẽ ragej ke tu mỹ'ãg tĩ ha ser.
Hãra vẽnhkajrãn fã tỹ kanhgág vỹ ki vẽnhkairãn mĩ tag to vẽmén tĩ kajrãnrãn nỹtĩ mré, gĩr tỹ hãra kinhra nỹtĩn jé. Nén ũ kurã mág ty krỹg kỹ ki vẽnhkajrãn fã vỹ kanhgág tỹ vỹsỹ kur ragej fã ãn kãgran tĩ gé, kỹ vẽnhkajrãn nỹtĩn vỹ rage tĩ ser, nén ũ kãgran jé.

Kur to Rá

Vỹsỹ kanhgág ag tóg kur ki kagtĩg jé nỹtĩ.
Ag kur vỹ kãsir jé nỹtĩ, nén ũ fár hã tỹ ag je tóg vẽnh péfĩ han tĩ.
Kusa kã ag je tóg pĩ rỹ hã tu tug tón tĩ,
jãvo rỹ kã ag tóg kagtug tor han kỹ mũgtĩ.

kur to vãme

Vỹsỹ kanhgág ag tóg kur ki kagtĩg jé nỹtĩ.
ag kur vỹ kãsir jé nỹtĩ, nén ũ fár hã tỹ ag je tóg vẽnh
péfĩ han tĩ.
kusa kã ag je tóg pĩ rỹ hã tu tug tón tĩ, jãvo rỹ
kã ag tóg kagtug tor han kỹ mũgtĩ.