Kyfé

Mókã

Mókã vỹ kyfé kar ka tỹ han ka nỹ. Ũ vỹ mág nỹtĩ, kar ũ vỹ kónẽg nỹtĩ. Fóg ag tỹ han ja vẽg tĩ, hãra vẽnhkar vỹ kygjãm tĩ. Ũn tỹ mókã tỹ ẽkrénh tĩ, kar ũ ag vỹ mókã tỹ jagnẽ pin tĩ.
Ãn mĩ ẽmã mág ag mĩ fóg tỹ mókã 'e tỹ jagnẽ kri rũ ka jagnẽ kãgtén tĩ. Pã'i ag hã vỹ mókã gégmũj ge nĩ vã, hãra ũn krĩ kórég ag vỹ pigju ka gégmũ tĩ, ag tỹ ta nén ũ kórég han jé.

Vẽreja

Vẽreja vỹ kyfé ta han kỹ nỹ. Fóg ag tỹ han tĩ ag tỹ ta nén ũ ‘e hyn-han jé. Vẽreja tỹ ẽg vỹ ẽg gãnh kym tĩ, kar, ẽg vỹ tỹ kur kryn tĩ gé. Hãra vẽreja ũ vỹ tỹ notor ag tỹ ta ag rãnhrãj han fẽ nỹtĩ gé. Kar ver vẽreja ũ vỹ tỹ kaféj ky-kym fẽ nỹtĩ gé.
Vẽreja ũ ag vỹ mág nỹtĩ kar ũ ag vỹ kãsir nỹtĩ. Ũ ag jã vỹ kanér nỹtĩ, hãra ũ ag jã vỹ rãr nỹtĩ. Kar vẽreja ũ ag vỹ ver kuryj nỹtĩ, kar ũ ag vỹ kãnho ketũmỹr tãpér mág nỹtĩ. Hãra vẽreja ag vỹ tỹ nén ũ kar ki há nỹtĩ, hã kỹ fóg ag tỹ ag hyn-han ja nĩ.

Még

Még vỹ kyfé tỹ han ka nỹ. Még ti kufy vỹ tỹ 1kg nĩ, ti pu tũ ra nỹn kỹ. Tỹ ẽg tỹ pĩ ryg tĩ, kar ẽg tỹ még tỹ ka gyn tĩ gé.
Fóg ag tỹ han vẽ gé, még ti. Hãra kanhgág ag ne tỹ rãnhrãj kinhrãg mũ, ag tỹ uri nén ũ 'e hynhan tĩ. Kanhgág ag vỹ még tỹ pĩ ryg kar ta ka gỹn tĩ gé, hãra még vỹ tỹ nén ũ kar ki há nĩ. Ti tỹ pĩ ryg há han tũn kỹ ẽg tỹ ti jykén mũ ketũmỹr ti pi nén 'e ki há nĩj mũ, vé tỹ péno kã nĩ kỹ kórég nĩj mũ.

Ragro

Ragro vỹ kyfé tỹ han kỹ nỹ. Jãvo ti pu vỹ ka ke tũmỹr nén ũ tỹ han kỹ nỹ gé. Ragro ũ tỹ kónẽg nỹgnĩ, hãra ũ tỹ mág nỹgnĩ gé. Ũn kónẽg vỹ tỹ nén ũ nĩ kryn fẽ nĩ, hãra vỹ tỹ vãn kykén Kar vãn jujãn há nĩ. Jãvo ragro mág vỹ tỹ vãn kar mrũr krej há nĩ, kar vỹ tỹ ver ka kym há nĩ gé.
Kỹ ẽg tỹ ragro mág ke tũmỹr ragro sĩ va nỹtĩn kỹ ẽg tỹ vẽnh ki rĩr nĩj ge nĩ, ke tũmỹr ẽg tỹ vẽnh gynh mũ.
Kejẽn ũ ag tỹ ragro tỹ jagnẽ fynh-fynh sór tĩ gé, mỹr tĩ tỹ jagy há nỹ, ti jẽjgy tugnĩn. Hara ẽg tỹ jykre há kỹ ẽg pi nén ũ kórég to jykrén kỹ ragro vatĩj mũ.