Mẽg

Kusé.


Kusé vỹ tỹ mỹgmygsy ũ nĩ. Ti pi mág tỹvĩ nĩ kar ti pi kónẽg tỹvĩ nĩ gé, hãra ti vỹ mỹg me han tĩ gé. Kusé ti pi rãr nĩ vé ti tỹ pénkrig ti jã ãn ge nĩ. Kỹ ser ẽg tỹ kusé ti me péfyn kỹ ti pi ẽg tugtãn tĩ vé ta ẽg kygprãg tĩ, mré ti ta ẽg gãnh hã to mũ tĩ, ti ta ẽg krĩ fár kygpra jé, kar ti ẽg gãnh ro jé.
Hãra ti me vỹ fãjgy nĩgtĩ, pi mỹg pẽ me ãn ge nĩgtĩ, hãra ti me ãn vỹ ta ẽg kuhur, ẽg ki og ẽn jé ke nĩ, ẽg ta há ke tóg tĩ, kusé ti me ti.

Kókáj Sĩ

Kókáj Sĩ

Kãvãru rá

Kãvãru rá

Inh mẽg ta kasor

Inh mẽg tỹ kasor vỹ pitoco ke tĩ, tĩ vỹ sá jé.

Gatu sĩ

Gatu vỹ tỹ ẽg mẽg jẽ. Ẽg ĩn kẽ tỹ jẽg tĩ. Ti sĩ ki ẽg vỹ jẽ'ỹn tĩ. Pi jũ jẽg tĩ.
Hãra nãn kãmĩ gatu hãnỹ jũ jẽj mũ. Kỹ ẽg pi ãn jẽ'ỹn tĩ, ketũmỹr tỹ ti jũ kỹ ẽg koj mũ.
Kỹ hã vẽ ser, gatu to vẽme ti.

Kasor

Inh sỹ ihn mẽg kasor to ũvẽmén ge vẽ.

Inh mẽg ũ ta kãjã hãra ti jyjy tỹ toto sá ke tĩ. Mỹr tỹ sá jã, tag hã tugrĩn tỹ ser toto sá ke mũ.ti tỸ ũn kigra ven kỹ tỹ ti má tỹ vénvén ge tĩ,javo tỹ ũn kigkagtĩg
ven kỹ tỹ to ỹỹỹỹ ke tĩ,kỹ tag tugrĩn tỹ inh mỹ há jẽg nĩ ti ser.