Pã'i mág

Homenagem Augusto Opẽ Da Silva lider Kanhgag!

Pã'i Mág Fi.

Pã'i Mág Fi.

Claudir da Silva

Claudir vỹ tỹ ẽmã ta "Fág Nhin" Lomba do Pinheiro - POA/RS ki pã'i mág ja nĩ. Kanhgág ag mỹ tỹ ta pã'i há ja nĩgtĩ, ti ta gĩr ra. Ẽmã taki pã'i mág 'e ta mĩ ta ke ja nỹtĩ ha, hãra Claudir ti hã-hãnỹ ta ag kãki kajró tavĩn ja nĩ, mỹr ta vẽnh kar mré vĩ tĩgtĩ. Kỹ ser vẽnh kar ta ti to há ja nỹtĩ.

Pã'i Mág

Pã'i Mág

Nonoai 1978 - Sỹgre

Iraí jojẽ

Iraí jojẽ

Cândido de Oliveira Fongue to vẽme vẽ

Vẽnhvĩ tag vỹ há nĩj mũ ẽg régre ag tỹ Fongue ag mỹ.

Prỹg tỹ 1908 kã General Oliveira Freitas,Diretor da Colônia Militar do alto Uruguai,kar tóg Campo Novo tỹ tóg ẽmã tỹ Santo Ângelo,kỹ tóg ẽmã tag mĩ vyr ja nĩ.

Ti ẽmã vỹ tỹ 255 kanhgág nĩ.kar tóg 58 ag nĩ,kar tỹ 56 fag.kar gĩr tỹ141 ke. Kanhgág tag ag vỹ ẽmã tỹ Guarita ki ke nỹtĩ.vẽnh kãgter vỹ mág tavĩ nĩ.ẽmã tag ki.pãi mág pi inha mỹ to mũ, mỹr tóg kãg ter mág mỹ nỹ ser.ti tỹ to mỹr tóg kãgter mág ser.

Condá

"Cacique Condá" ven ra: Cacique Kóna ke mũ ẽn vỹ tỹ Guarapuava tá ke nĩ,...