Pã'i mág

Ẽg pã'i mág to ke

Guarita ki eleição ta ke ja to vãme

Kỹ ẽg ẽmã ki elição tóg kar hore,pi kejẽn ke mãn mỹ ha,mỹr Não tóg gỹjũ ke mỹ nỹ.Kỹ ẽg cacique Valdones Joaquim tóg tỹ ẽg pã'i nĩ ke ti ter tá krỹg mỹ ha.Ti tỹ nén ũ kórég ki vẽnh fón tũ nĩn ke tũmỹr kórég han tũ.Mỹr tag ve jé ũ tóg nỹtĩj mũ 26 ke ag nĩj mũ, setor kar mĩ tóg régre jẽ kej.k tag tỹvĩ vẽ ser.

GUARITA KI

Guarita ki kysẽ tag kã kurẽ tỹ 12 kã pleibisito vỹ kej mũ.Kurẽ tag kã kanhgág ag tóg tag to vota kej mũ.
Ũ tỹ SIM (x) ki ke mũ tóg kanhgág ag tỹ prỹg tỹ vẽnh kãgra tá krỹg rén kã pã'i mág ũ tỹ kãnĩm jé eleição tĩj ke ẽn to kej ke nĩ.

Ũ tỹ NÃO (x) ki ke mũ tóg ẽg pã'i mág tỹ kã nĩ tag kutẽ tũ nĩj ke ẽn to kej ke nĩ,ẽn ki eleição pi kutẽ mãn mũ ẽg ẽmã tỹ Guarita ki ser.

Pã´i Mág kãgmĩ Nonoai R. G. Sul tá

Kurẽ tỹ 11 kysẽ 10 prỹg tỹ 2010 kã Nonoai tá fóg tỹ pã´i ag vỹ Pã´i Mág tỹ (Jose Nascimneto) kãgmĩj ge ja nĩ, ag ti nĩféj jé fóg ag ga kãtá. Vẽnh mỹ tóg fóg ag no vẽgfor ja gégnĩja nĩ, ti kar ti kósin, ag ĩn kãtá tóg nỹtĩ ja nĩ, kỹ fóg tỹ pãí ag tóg ser ag rĩnh mũ fóg ag ga tá ag nĩg féj jé.
Kanhgág tỹ pã´i kãsir kar kanhgág kar ag vỹ ser ẽgno ke vãnh mãn kỹ jagnẽmré to vẽmén mũ kar, Irai ag mré ser, ag tỹ hãrenkỹ ag pan jé. Kỹ ag kã ũ

Gojve- Xapecó pã'i (séc. XX)

Gojve- Xapecó pã'i (séc. XX)

Pã'i mág vin mãn

Prỹg tỹ 2000 kã ẽg ta tỹ kanhgág vỹ fóg ag tỹ Pã'i Mág fẽg ke to jykrén fẽ ri ke han,ẽg jamã tỹ GUARITA ki.
Nén ũ tỹ kejẽn ẽg kẽmĩ jagy tĩ ra,vẽnh jykre tag tóg ki kron kỹ tóg vãhã ẽg mỹ há tĩj mũ,Pã'i Mág to.
Fóg tỹ Pã'i Mág ag tóg ẽg mré to tar ja nỹtĩg tĩ gé.Jarĩn mỹ kanhgág jamã kar pi ver ẽg mré to jykrén sór
mũ'.jãvo ẽg jamã tag tóg to tar nĩ,GUARITA ke mũ tag ti.
Kỹ vẽnhjykre tag to Pã'i Mág ve hã vỹ tỹ CARLINHOS ALFAIATE ja nĩ,prỹg tỹ 2000-2004 kẽ.VALDONêS JOAQUIM tóg
Pã'i Mág ke mũ gé sir prỹg tỹ 2005-2008 kã.