Vẽnh-kagta

Vẽnh kuhur

Ẽg ẽmã ki vỹ kusãg mág kar kãnhmar rỹjgy tỹvĩ ke mũ. Kỹ ser tag vỹ vẽnhkar mỹ há mẽ tĩ vẽ, hãra kusa ra kãnhmar rỹ ke mũn tag kã ũn 'e vỹ kaga-ga mũ.
kanhgág 'e ag vỹ tỹvãn kaga-ga nỹtĩ nĩ, inh mré hã. Ẽg kuhun-hun ta tĩ, kỹ ẽg vỹ ser vẽnhkagta kron-kron nỹytĩ nĩ ser.

Jã kaga

Fuva

Ãg tỹ vẽnhkagta tag tũ nĩn jé ag vỹ,ga ki nén ũ mur koj mũ, kanhgág ag ẽgóro(kumĩ, fuva, pého féj, pyrfé), ẽg jã kar ẽg jugrỹnh tar nỹtĩn jé.

Ẽg si ag

Kejẽn inh vỹ ãkrég nĩg tĩ, ka inh jykre vỹ ser tag ki kutẽ, ẽg si ag vỹ nén ũ kar ki ẽg kanhrãm mũ kã kãgter mũ nĩ, nãn kãmĩ vỹn kagta vỹ ẽg ta ki kagtĩg tĩg nỹ, ki karó sa ũn ta gĩr ta nónh tĩg ke nĩ, hãra ũn mág ta ãg mré nónh vég tũn ka ũn ta gĩr vỹ tũg mỹ ser ke tũ nĩ.