Vẽnh-kajrẽn

Dorvalino Vẽnhrán

Professor ag vẽnhmãn.

Uri kurẽ ta terça 06 tag kã ãg ga ta Rio Grande do Sul ki professor kar ag mré fag vỹ vẽnhmãn nỹtĩ nĩ, Programa Rede de Saberes indígena ki nỹtĩ kar ag vẽ. Vẽnhmãn tag vỹ kurẽ ta quinta 08 tá krỹg mũ.

Ẽg escola

Ẽg escola

Ẽg arũnũ ag mré conselho de classe.

Uri kurẽ tag kã ẽmã ta Fág Nhin ki escola ki profesores ag vỹ conselho de classe han nỹtĩ nĩ. Kỹ ser professores ag mré diretor vỹ arũnũ ag mré vãminmén há han. Hãra nén ũ kórég pi hãnrike mũ, vé ẽg jykre vỹ ki kro kãn.

Vãfy han

Vãfy han

Orientadores ag vẽnhmãn

Kurẽ ta 27, 28, 29 kusẽ ta agosto tag kã ẽmã ta Rio Grande do Sul ki professores ag vỹ UFGRS ki vẽnhmãn nỹtĩ nĩ. Kenjé ũn ta vẽnhmãn tag ki nỹtĩ ag vỹ ta Orientadores nỹtĩ. Kỹ vỹ ẽg mã há kar tĩ mỹr ẽg educação jé ke vẽ curso tag ti.

Campinas

Campinas

Kãkénh.

Kãkénh vỹ tỹ kanhgág ag tỹ kãki kiki han fẽ nĩ. Mãyr ag vỹ ka kutẽm ka ti kojo nũkãn tĩ, kỹ kanhgág ag vỹ ser kãki mỹg kar me ẽn ki gónh tĩ.
Hãra kanhgág ag vỹ fóg ag tỹ to barco, navio kej fẽ ẽn to Kãkénh ke tĩ gé. Mỹr tag vỹ tỹ kiki jo kãkénh ãn hã nỹgtĩ.