Vẽnh-kajrẽn

Nĩ.

(NĨ) ke mũ tag vỹ to vãme 'e nĩ, mỹ ẽg tỹ ti tó kỹ ẽg vỹ ve ta hãnri ke tĩ. Ti to rá 'ũ vỹ tỹ:
(Nĩ) ra, ke nĩ. Kar 'ũ vỹ tỹ:
Monh (nĩ) ko ra (RS, SC) ki, "nĩka mág" (nĩ) ko ra (PR) tá. Kar 'ũ vỹ tỹ:
Gĩr vỹ sĩnvĩ (nĩ), marcador vẽ, taki.
Kỹ (Nĩ) tag vỹ ẽg vĩ kar ẽg vẽnhrá ki vẽnhven mág tĩ.

Oficina kutẽ, ẽmã tỹ Planalto ki.

Uri kurẽ tag kã ẽmã kar mĩ professor ag vỹ vẽnhmãn ka nỹtĩ nĩ, Ag tỹ ag escola kar mĩ materiais didáticos hyn-han vẽ, kar ser gĩr ag tỹ vigve kỹ vẽnhrán kinrãg jé.
HÃ MỸ TóG KANHRãN JA Nỹ

Kahgág vẽnh sán

Kahgág vẽnh sán

Vẽnhrá (Alfabeto)

Ẽg vẽnhrán jé vỹ rán tỹ hẽnrike tĩ. Kanhgág vĩ ki vẽnhrán jé ẽg vỹ Grego ag tỹ vẽnhrá hyn-han ja ẽn tỹ vẽnhrán tĩ. Grego ag vỹ ag tỹ vẽnhrá tag han jé Fenício ag mré kajrãn vén, kar hã ag vỹ ag vĩ ra rán mũ ser. Romanos ag vỹ Grego ag mré vẽnhrán kinhrãg gé, kar ag vỹ ser ag vĩ ki vẽnhrá hyn-han mũ gé, ag tỹ ser Latĩnh ki vẽnhrá hyn-han jé gé. Tag kar ser vẽnh 'e ag vỹ Latĩnh ki vẽnhrán mũ, ag hã vỹ tỹ: Italiano, Português, Espanhol, Francês, Galego kar Romeno ag nỹtĩ.
Ẽg tỹ to “alfabeto” kej fã tag vỹ vẽnhrá jyjy régre nón han kỹ nỹ grego ki: Alfa ( a ) kar Beta ( B ) nỹtĩ.

Ẽg vĩ ki Imperativo ag

Ĩn mág kãgrá

Ĩn mág kãgrá

Singular mré Plural ag

Ẽg vĩ ki ẽg vỹ sigular mré plural nỹtĩ gé, fóg ag ri ke. Ag hã vỹ nỹtĩ:

Sg. Pl.
Kónẽg= Kãsir
Kunũnh= Nũnh
Kãgmĩ= Kugmĩ
Mãn= Génh
Han= Hyn-han
Pénũ= Pin
Mranh= Mrynh-mranh
Kam= Kre
Kósin= Krẽ
Kutãm= Van
Vẽnhva= Pétã
Tãpry= Jãpry
Tére= Kãre
Nũr= Nugnũr
Fỹ= Kygfỹ
Ra rã= Ra ge
Pra= Kygpra
Nor= Nognor
Jũ= Jũgjũ
Róg= Rug-róg
Pir= ‘E
Tyj= Tygtyj
Fy= Kygfy
Pũn= Kugpũn.

Dorvalino Vĩ