Vẽnh-kajrẽn

Ẽmã tỹ Brasil kãki kanhgág kar tỹ Vẽnhkajrẽn nỹtĩ ag vẽnhmãn ve

Centro de Culturas Indígenas, fóg ag ẽmã tỹ São Carlos tá Unversidade (UFSCar) tá vỹ kanhgág tỹ Vẽnhkajrẽn nỹtĩ ag mỹ vẽnhmãn tĩj mũ, kurẽ tỹ 02 kysẽ tỹ setembro kã. Hãra vẽnhmãn tag vỹ kurẽ ta 06 tá krỹg mũ kysẽ ta Setembro kã. Ũn tỹ vẽnhmãn tag han nỹtĩ ag tỹ Brasil kãki kanhgág kar ag tomẽg nỹtĩ, kar vẽr ũn tỹ vẽnhkajrẽn mũ ag jo nỹtĩ ag mré hã. Kurẽ tag kã ag vẽnhmãn vỹ nén ũ kar to vãme tĩj mũ: pã’i tỹ Governo tỹ kanhgág ag jo política han ja ãn mré hã ag tỹ to vĩj mũ, kar tỹ ver vẽnhkarẽn nỹtĩ tỹ nén kinhrãg jẽ to vãme tĩj mũ gé.

IX ELESI

Porto Seguro (BA) tá IX ELESI.

Kurẽ tỹ segunda-feira, 22 kysẽ tỹ outubro kã IX ELESI vỹ kutẽ nĩ. IX ELESI vỹ IFBA kãki kutẽ nĩ. Ti kar ge vỹ kurẽ tỹ sexta-feira, 26 kã ke nĩ.

Unicamp SP ki kanhgág ag

Kanhgág ag kar fag vỹ Universidade de Campinas (UNICAMP) ki nỹtĩ nĩ. Ag tỹ I Simpósio de Língua Kingang vẽ. Kurẽ tỹ 23 tá tỹ krỹg mũ.

Vẽnhkajrãn fã ag

Uri vẽnhkajrãn fã tỹ kanhgág ag pi pir nỹtĩ ha, mré ag tóg kajró mág nỹtĩ gé, ag vĩ ki, mré fóg ag vĩ ki ke gé. Hãra fóg ag mỹ ẽg pi ver kajró mág nỹtĩ, hã kỹ ag tỹ ẽg inhkóra mĩ ẽg mỹ ge ke mũ nĩ, ẽg vãnhkagtĩg han kỹ.

Kanhgág ta kãvãru kri mũ ag

Kãvãru vỹ Europa tá kãtĩ.
Vỹsỹ pi kãvãru ja nĩ Brasil ki. Portugues kar Espanhol ag ha ne kãvãru péri kómũ vén mũ.
Ẽmã régre ag vỹ Brasil ki kãvãru kri mũ kinhrãg: KADIWEO ag vỹ Mato Grosso do Sul tá ki ag vỹ Charrua ag vỹ Rio Grande do Sul tá.
Kadiweo ag vỹ kãvãru kri mũnh fã nỹ tĩg kỹ ag vỹ Brasil mré Guerra do Paraguai vãnh kren tũ. (mer ki vé)

Vẽnhrá ag

Gra grá grã gre gré grẽ gri grĩ gro gró gru grũ gry grỹ

Kra krá krã kre kré krẽ kri krĩ kro kró kru krũ kry krỹ

Mra mrá mrã mre mré mrẽ mri mrĩ mro mró mru mrũ mry mrỹ

Pra prá prã pre pré prẽ pri prĩ pro pró pru prũ pry prỹ

Hanh hánh hãnh henh hénh hẽnh hinh hĩnh honh hónh hunh hũnh hynh hỹnh

Janh jánh jãnh jenh jénh jẽnh jinh jĩnh jonh jónh junh jũnh jynh jỹnh

Kanh kánh kãnh kenh kénh kẽnh kinh kĩnh konh kónh kunh kũnh kynh kỹnh

Manh mánh mãnh menh ménh mẽnh minh mĩnh monh mónh munh mũnh mynh mỹnh

Vẽnhrá

Vẽnhrá vẽ tỹ vẽnh kar tỹ han fẽ nỹtĩ. Vãsỹ ũn pipir ag tỹvĩn tỹ vẽnhrán kinhra ja nỹtĩ, Topẽ kósin tỹ tag mĩ tĩgnĩ kã. Kỹ ũn si ag tỹvĩn hãnỹ vẽnhrán ki kajrẽn mũ ja fẽ nĩgtĩ, mỹr ag tỹ nén ũ kar to vẽnhrán ge tugnĩn ag tỹ vẽnhrán kinhrẽg tĩ.
Kỹ ser ãn pãte vẽnh kar vỹ vẽnhrán ge to vãsãnsãn mũ, ag tỹ kijẽn ta nén ũ ki há nỹtĩ jé. Tag pãte fóg ag vỹ ẽg ga tỹ Brasil ra kãge kỹ tag mĩ vẽnh kajrẽn mág mũ, ẽg mrá hã. Hã kỹ uri ẽg tỹ fóg ag vẽnhrán há rike nỹtĩ gé, mỹr ẽg pi ag krẽm ke nỹtĩ.

Hortencio Kanheró

Hortencio Kanheró

Ẽmã tỹ Irai tá Curso kutẽ mãn ge

Ẽmã tỹ Iraí tá curso tỹ DRUPAL vỹ kutẽ mãn ge nĩ nĩ, kurẽ tỹ 17 kysẽ tỹ Janeiro prỹg tỹ 2012 kẽ ke vẽ.
Fóg ag vỹ ẽmã tỹ Campinas SP tá Professor ag tỹ tá nỹtĩj mũ, ag tỹ kanhgág tỹ ẽmã ‘e mĩ kãmũj ge ag mỹ. Iraí tỹ curso tag vỹ kurẽ tỹ 27 tá krỹg mũ, mỹr kanhgág tỹ DRUPAL ki vẽnhkajrẽn ge vỹ ver ‘e tỹvĩ nĩ.
Kỹ ser ẽmã tỹ Iraí tá kanhgág ag vỹ Curso tag ki ẽmẽg nỹtĩ nĩ, pã’i ag mré hã.