Vẽnh-kajrẽn

Ẽg vĩ ki advérbios ag

Advérbios de Tempo ag:
Rẽké'ũ tá;
Rẽké tá;
Uri;
Vajka;
Vaj'ũn ka;
Vãsỹ;
Kejẽn;
Kusã ki;
Rẽkẽnh ka;
Kutyg ka;
Kuty tá
Kuty si;
Kurẽ ge tá
Kurẽ ge kã;
Kãnhmar;
kar;
Kar hã;
Hẽnrike kã;
Nén'ũ jagtã ki;
Kusa kã;
Rỹ ra;
Rỹjgy ra;
Ẽn kã;
Ẽn kar;
Ẽn pãte.

Advérbio de lugar ag:
Tã tá;
Vẽnhmỹ tá;
Taki;
Rã/rẽ;
Kuvar;
Kakó;
Jagtẽ ki;
Ẽn ki;
Tãki;
Tagmĩ;
Tãmĩ;
Ẽn mĩ;
Kar hã;
Kãki;
Tar tá;
Tar ki;
Pãte;
Kãtá;
Kãmĩ;
Kã há tá.

Advérbio de Intensidades ag:
Kuvargy;
Kuvar há;
Kuvar sĩ;
Kakó sĩ;
Kakó tỹvĩ;
Tãtá hã;
Tag kãtá hã;
Pãte hã.

Ũri kanhgág rãnhrãj

Governũ/RS vẽ CONCURSO han ge mũ

Governũ vẽ CONCURSO han ge mũ,prỹg tỹ 2011 ki R.S Ke. Kysã tỹ outubro ne 2011 ki tóg Vẽnhkajrãn rãn fã ag mỹ ke nĩ kar tóg ser kysã tỹ janeiro ne 2012 ki tóg ũn tỹ iskóra mĩ rãnhrãj ũ tu nỹtĩ mỹ ke nĩ gé. Kanhgág ag vẽ ag vĩ pẽ ki tag hyn han ge mũ. Kỹ ki ẽmẽg nỹtĩm nĩ.
Hã Vẽ tag kãmẽ ti.
Valmir jẽSĩ.

kanhgág UFSC

kanhgang ne RS kar SC ag vỹ florianópolis tá ag 2º semestre ne fakurnane han nỹtĩ kỹsã kri nũr tỹ 21 ne agosto ã tỹ 07 ne setemru tỹ krỹg mũ.

vẽnh kajrẽn

vẽnh kajrẽn

UNIVERSIDADE VẼ KANHGÁG MỸ KURSO VIN SÓR MŨ.

Ẽmã tỹ Santa Maria tá vẽnhkajrãn fã mág vẽ jé ( UFSM), Governo Federal hã vẽ tag kirĩr nĩ, kỹ tag vẽ ser kanhgág tỹ KAINGÁNG ag mỹ kurso ũ vin sór mũ. Kysã tag kã vỹ rom ké, kurã tỹ 18 kã, kỹ tóg kysã ũ ka nĩféj mũ, kurẽ tỹ 19 kã.
UFSM tỹ curso tỹ 08 ke róm mũ, prỹg tag kã, hã vẽ nỹtĩ ser:
- Educação Física;
- Letras;
- Matemática;
- Agronomia;
- Direito;
- Enfermagem;
- Odontologia kar
- Medicina ke gé.
Kaingáng tỹ ũ kirã sór mũ tóg Universidade site rarãj mũ, tag hã vẽ tỹ;
nĩ. Ti kaja tóg R$ 85.00 kej mũ.