Vẽnh-kajrẽn

Kanhgág Jinjén

Uri Kanhgág jykre

Isa uri ãjag mré nen ũ to vãmén ge mũn hã vã tỹ ẽg tỹ jykre tỹ'ũ, kar jykre tỹ'ũ nỹtĩ ẽg tỹ ta kanhgág tag ti. Mỹr ẽg tỹ nén ũ kar ki vẽnh kajrẽn sór tĩ, kar ver ãg tỹ vẽnh vĩ kar ki vĩ só tĩ gé. Tag hã jé kenjé ẽg ẽmã kar mĩ kanhgág ag tỹ fóg ag jykre nón mũ tĩ: ag jykre tỹ eleição ke mũ ẽn to, kar ver ag tỹ jẽnkamu mag tỹvĩn tỹ jykre ẽn mré hã. Isa gen jé, kanhgág ag pi política to nén ũ mág kinhra nỹ tĩ vẽ, hãra ag fóg ag vĩ tỹvĩn nón mũ kỹ tỹ ag vĩ han sór tĩ. Mỹr ẽg tỹ ta kanhgág tag tỹ política to rárá sór tĩ.

Ligeiro ki professor ag tỹ projeto web indígena ki vẽnh kanhrãnrãn.

kurã tỹ 7,8,9,kysã tỹ outubro prỹg tỹ 2010 kỹ Ligeiro ki professor ag tóg vẽnh kanhrãn mũ web indígena ki.
Ẽg mỹ tóg há tĩ ẽg tỹ kanhrãn nỹ tĩn kỹ kanhgág vĩ ki.Ẽg tỹ vẽnh kanhrãn há han kar ẽg tóg ẽg arunũ ag kanhrãnrã mũ ser.

Ẽ tỸ ligeiro ki projeto web ha

Ẽ tỹ kurã tỹ 7,8,9 kysã tỹ outubro prỹg tỹ 2010.professor ag tÓg progeto web indigena ha ke mũ.gilberto,selvino,ha tÓg ẽ kanhrãn ke mũ.

Oficina kutẽj ge

Kurẽ tỹ 07, 08 kar 09 kysã tỹ outubro kã inh mré Gilberto kar Eduardo tỹ Ẽmã tỹ Ligeiro tá Oficina de inclusão Digital ki kanhgág ag kajrẽn mũj mũ.
Hãra Ligeiro tá ke tỹvĩ ag mré ke pijé, Ẽmã tỹ Carreteiro tá ke ag tỹ tá nỹtĩj mũ gé. Mỹr projeto tag jyjy hã vỹ "Web Indígena" ke tĩ, projeto tag hãvỹ oficina hynhan ge tỹ rãnrãj tĩ.

Sã Vẽnhkanhrãm ja.

KURSO HYN HAN MÁG KỸ SÓG NĨ. INH RÃNHRÃJ KAR. SỸ KURSO HAN JA VỸ TỸ
MAGISTÉRIO VÃFY NĨ, KAR SÓG FACULDADE HAN TĨ GÉ. BIOLOGIA UNOCHAPECÓ TÁ,
KAR INH VỸ KURSO DE INFORMÁTICA HAN TĨ GÉ ,KURSO BÁSICO KAR , KURSO AVANÇADO KEGÉ.
SỸ VẼNHKANHRẼN VẼ VER.