Vẽnh-kajrẽn

vãme

oficina ki kajrãn

kanhgág jógo tỹ oficina han tag ki isỹ kajrãn. inh mỹ há han tóg, mỹr isỹ nén ũ e kinhrãg. isỹ
kar tag tỹ inh mré inh tĩg ja mĩm kinhra nĩn jé ser.

Ẽg kanhrãn rãn kãmũ jé.

kurã tỹ 20 ne julho tỹ prỹg tỹ 2010, kã inh kar inh mré professores tỹ Nonoai (RS) ty ke ag vỹ curso tu kãmũ mũ.Ẽmã tỹ Chimbangue (SC) ke, kurã tẽgtũ an ge ẽg vỹ nỹtĩ. Hãra ta vỹ kutẽ mág mũ kỹ luz vỹ tũ ke mũ gé .Ẽg curso an mũ vỹ tỹ "Inclusão Digital" nĩ, Inh mré kãmũja ag jyjy ã vẽ Marcos Mello, Marcio Lopes,Volmar Da Silva ke ti.
Ẽg mré professor e vỹ ki nỹtĩ fag kegé . Kanhrãrãn mág ẽg tóg kỹ vỹ ẽg mỹ sér ti kỹ ã vẽ

Ẽg kanhrãn rãn kãmũ jé.

kurã tỹ 20 ne julho tỹ prỹg tỹ 2010, kã inh kar inh mré professores tỹ Nonoai (RS) ty ke ag vỹ curso tu kãmũ mũ.Ẽmã tỹ Chimbangue (SC) ke, kurã tẽgtũ an ge ẽg vỹ nỹtĩ. Hãra ta vỹ kutẽ mág mũ kỹ luz vỹ tũ ke mũ gé .Ẽg curso an mũ vỹ tỹ "Inclusão Digital" nĩ, Inh mré kãmũja ag jyjy ã vẽ Marcos Mello, Marcio Lopes,Volmar Da Silva ke ti.
Ẽg mré professor e vỹ ki nỹtĩ fag kegé . Kanhrãrãn mág ẽg tóg kỹ vỹ ẽg mỹ sér ti kỹ ã vẽ

Isu vẽme.

Kurã tỹ 20,21,22 - ki kysẽ tỹ julho ki prỹg tỹ 2010 kã sóg curso tu tĩ mũ. Ẽmã tỹ Chimbangue tá. Curso tag tá
ẽg vỹ inclusão digital tu vẽmém mŨ. Kỹ ẽg kanhrãnrãn mág mŨ, hẽren kỹ projeto tag kirã jé.

Inh vẽnhkairãn

Uri vỹ inh mỹ há tỹvĩ tĩ,mỹr sỹ nén ũ há ũ kinhrã mỹnỹ ha kegé.
Computador ki vẽnhrán kanhgág vĩ ki. Hãra curso vỹ kar mỹ ha uri.
inh mỹ tóg han sér tĩ vẽ.

Ẽmã tỹ Belo Horizonte tá vẽnhmãn

Kurẽ tỹ 24, 25, 26 kar 27 kã, kysã kri nũr tỹ Novembro, prỹg tỹ 2009 kã vẽnhmãn mág ta kutẽ. Ẽmã tỹ Belo Horizonte – MG ke mũ ẽn tá. Vẽnhmãn tag to ag tỹ 8ª Oficina Para Inclusão Digital ke mũ.

Inh kónẽg tỹ iskóra tu tĩg kẽme

Inh kónẽg kã kanhgág tóg goj kri nỹtĩg tĩ . Goj tag jyjy vỹ Rio do mel ketĩ , ẽg ĩn vỹ lona tỹ hyn han kỹ nỹtĩg tĩ kar ũ ag ĩn vỹ ka tỹ hyn han kỹ nỹtĩg tĩ . Hỹra inh kónẽg kã inh mỹnnh fi pi iskóra ki inh rãg sor tĩ . Kijẽn inh ne vãsoki tu jykrég mũ , sỹ iskóra rã tu tĩg jé .

Gĩr ag to vẽme

Kurẽ tỹ 8 kã Prefeitura Municipal de São Valério do Sul,ag tóg educação infantil
to vãmén kỹ kanhgág ag tóg ser ag mỹ há tĩ.hãra kanhgág ag interese pi jé,fóg ag interese vẽ.

(Mauro Cipriano, Inhacorá)