Vẽnh-kanhir

Gĩr kanhig-nhir

Gĩr kanhig-nhir

Vẽnh kanhir tỹ Xadrez

Vẽnh grin grén

Lék Lék ki vẽnh grin grén

Fag

Fag

Nĩj-fẽ ta kanhir

Kanhgág kãsir ag kurẽ.

Semana tỹ kurẽ tỹ 07 ta 11 tá krỹg tag kãmĩ E.E.I.E.F. Fág Nhin vỹ vẽnhkanhir 'e hyn-han jẽ nĩ. Mỹr gĩr kurẽ vỹ tỹ 12 kã ke nĩ, kỹ vỹ ser tag ki gĩr ag mỹ sérgy tĩ, ag kanhig-nhir kãtỹvĩn kỹ.

Aluna fi tỹ vẽnhrá kykũnh-fẽ mãn, fi jẽnky ta.

Vẽnhprũg "Fág Nhin" ki

Vẽnhprũg

Vẽnhprũg

Kanhgág ta Panará ag ta ka vyn kỹ pétã.