ũn tỹ ũ

Jynhpó nũr nỹ

Jynhpó nũr nỹ

"Web Indígena" Oficina fevereiro 2010

Projeto “Web Indígena” tỹ kurã tỹ 08, 09, 10, 11 kã Oficina de Produção e Postagem de Imagens na Web han mũ, kysã kri nũr tỹ fevereiro kã, ẽmã tỹ Miraguaí (RS) tá ta kutẽj mũ, Instituto Fagundes Varela tá.

Ministério das Comunicações ta 8ª oficina Digital han.

Ministério das Comunicações ta kurã ta 24, 25, 26, 27 kã 8ª Oficina de Inclusão Digital han mũ, kysã kri nũr tỹ novembro kã. Ẽmã tỹ Belo Horizonte - MG tá ta kutẽj mũ.
Kỹ Ministério ta Projeto Web Indígena kãki "Kanhgág Jógo" mỹ vẽnh vĩ jãnã, kỹ Ong KAMURI tỹ ser ag kã'ũ jãnãj mũ. Hãra Ong KAMURI tỹ ser kanhgág ta 4 ke jãnãj mũ gé, ag tỹ Web indígena jagfy vãme kar vãnhnãn tag vej mũ jé. Ũn mũj ge ag hãnỹ nỹtĩ:
- Sebastião Luis Camargo Ribeiro (Inhacorá tá ke ti vẽ);
- Gilson Nascimento (Iraí tá ke ti vẽ);
- Denilson Emílio Vicente (Guarita tá ke ti);

“WEB INDÍGENA”: Kanhgág ag mỹ computador tỹ 30 ke

Kanhgág ag jo rẽnhrẽj jẽ tỹ KAMURI, Projeto Web Indígena tag tỹ rẽnhrẽj tĩ professor Wilmar D’Angelis, vỹ computador tỹ 30 ke tỹ kanhgág ag ẽmã tẽgtũ ra jẽgnẽg mũ. Computador kar ag mré impressora régre vỹ UNICAMP tỹ vin ja nĩ, Instituto de Estudo da Linguagem (IEL) kãki professor ag mré, Faculdade tag kãki ke ag vẽ.
Ong KAMURI tỹ to vãsãn mág kar, nén ũn tag tỹ kijẽn junjun mũ ser. Hã kỹ ser ong KAMURI tỹ kanhgág mỹ pipin mũ.
KAMURI tỹ ẽmã mỹ pipin mũ ag hẽ nỹ nỹtĩ:

Ẽg tỹ to "papé" kej fã.

Ẽg tỹ ne tỹ han tĩ:

Ka tỹ ẽg tỹ han tĩ. Ha kejẽn papé tỹ jaran ke kãmãm nĩ, ti tỹ jaran ke ẽn hẽ vẽ tỹ ka kãki ke nĩ.

Ẽg papé tỹ ne han tĩ:

Ki ẽg tỹ vẽnhrán tĩ, kar ẽg ki kãgrár han tĩ gé.
Ver papé tỹ ẽg tỹ ta nãnh-nãnh ken kỹ nén ũ ki há nĩg nĩ gé.
Ti tỹ ẽg tỹ pĩ han tĩ gé.

Ũ nỹ papé han vén:
Ẽmã tỹ Egito ke mũn tá ag tỹ han vén, prỹg ta 1800 kã a.c (Topẽ kósin tyj tũ ki).

Gesac to vãmén

Gesac to vãmén