ũn tỹ ũ

Kysóg

Kysóg (cotia) vỹ kónẽg jé, ti téj vỹ kemun tỹ nĩgé féj régre ke vẽ. 204 kg vẽ ti kufy ti. Ti Kyki vỹ tỹ ga nĩ gé. Krĩ téj ti jé, kar ti nĩgrẽg vỹ ror há nĩ. Kãsir ti nỹ tĩ gé. Ti nĩgnó vỹ ronror nỹtĩ, ju ti fa vỹ tĩg téj nỹtĩ. Ag pi jag mũn kỹ kãnhmar ron tĩ. Nĩgé féj tỹ 5 ke tóg nĩ. Kar ju ti fa ty vỹ tẽgtũ jẽ.
Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai kãki tóg ẽ nĩ gé. Kar tóg nẽn fyr mĩ mũg tĩ. Goj rã ke gé. Kurẽ tá tóg tĩgtĩ, kar tóg ti kanhgág ag kamẽg kỹ tóg kuty tá tĩgtĩ sir ti kókĩr kỹ.Ga nor, kar tóg ra nor kãki nũr tĩ gé. Mũmẽg kamã ti nĩ, kar tóg vẽnhvãj gy nĩ gé.

Jótiti

Jótiti vỹ tỹ nãn ga ’ũ jẽ, kónẽg tỹvĩ ti jẽ. Ti ror (altura) vỹ tỹ 10 cm nĩ, jãvo ti téj (comprimento) vỹ tỹ 25 cm nĩ gé. Ti kyki vỹ rórór nĩ, ti tỹ kojfã vỹ tỹ tãnh nĩ jótiti vỹ, nĩ ko há jẽ, ẽmĩ grẽ tu ẽg tỹ ko há han jé ẽg tỹ, sun tĩ ke tũ mỹr ẽg tỹ kukrũ ki tótón tĩ.

Jótiti vỹ kanhgág ag tỹ no tỹ pin kỹ kanã há tỹ vĩ nĩgtĩ mỹr ti tỹ vojgy nĩ nỹ jótiti ti.
Kanhgág ag vỹ Jótiti pénũg kỹ ti pẽn pũn kỹ, ag kósin ẽgno pẽn sán tĩ, kỹ kanhgág sĩ vỹ ti ãkrénh kỹ vẽnhvojgy kar vojgy, jei mũ kahngág ti.

Nér-Kókré

Nérkókré vỹ tỹ vẽnh kãmĩ ke tĩ.
Kónẽg ti vỹ jẽ, 10 cm ta jẽ ti téj ta kynhmỹ.
Jẽ vo, kágtĩg mỹ ta 25 cm jẽ. Sá hãra vỹ rá mỹrér jẽ gé. Ti nĩgrẽg vỹ ronror nỹ tĩ. Kar vỹ nĩgru tig téj jẽ. Tẽpry kamã vỹ jẽ gé ka to. Jurũn téj ti vỹ jẽ gẽ. Ti jẽ vỹ tig téj nỹ tĩ gé. Nér-Kókré ti, jẽn hã vỹ tỹ jẽsĩ krẽ nỹ tĩ, kar garĩnh ke gé.

Nér-Kókré fi krẽg ge, ká krỹg kỹ vỹ fi krẽg kar ser jag nã nón murmur nỹ tĩ tĩ, fi krẽ ti. Mókó fi vỹ jẽgtĩ fi nug ki. Ky fi krẽ vỹ hẽ kẽg ki murmur nỹ tĩg tĩ.

Fóg ag ta goj kórég han mũ

Fóg ag ta goj kókén mũ mỹr ag tỹ goj kãki nén ũ kórég vãm mũ.
EX:lixo, plastico, sofa...
Kỹ inh sỹ jag mỹ ke kãn mũ ketũmỹr mỹr tãkihã ãg ta goj tu nỹ
tĩnh mũ.
Kysỹ jag mỹ mũ nã ge jé ke mũ nén ũ kóreg ta goj ki vãm
tũg nĩ, ãg há nỹ tĩ jé goj tũ nĩn kỹ ãg pi mũ mag mũ.

Vẽnh jykre há

Jykre há nĩj ke,ũ to vĩ vãnh, ũ nón vĩ kónón vanh
ũ nón to vĩ kỹ nỹ vanh, nén ũ peju vanh,
vẽnh kar to há nĩj ke ẽn.

Kamẽ tỹ Kanhrukrẽ mré vãnhprũg

Kamẽ vỹ Kanhrukrẽ ĩn ra tĩ mũ, kamẽ tỹ ti kósin fi mén sór vẽ,
kỹ tóg tá jun kỹ kanhrukre kósin ãn to: Inh mỹ inh kósin fi mỹ
ti fõg há nĩ vẽ ke mũ ti ta tỹ fí mén nĩ jé ke mũ.

Grêmio ag kanir ge

Kurẽ ta quinta kõ gremio ag vỹ kanir mũ TV ke, kỹ inh vỹ ag kanir tag krin ge tu nĩ
mré tĩ ta perne ki kỹ tĩ vỹ kotój mũ ge, mre tĩ tỹ tĩ ĩn ke tĩ kanir perne kimỹ nã,
kỹ ag ta ser ag mỹ pror mũ ser.
Ag kanir vỹ tỹ ẽmã ũ tỹ ke nĩ ag ta ag kanir perne kĩ mỹ nã 2x0 ky ag tỹ ẽmã ũ 3x0
ke ganha.

Kanhgág jag tu há

KANHGÁG JAG TU HÁ!
Inh sũ hã taá jẽ!
Goj tá!
Nãn kãntá!
Hãn ta!
Kãg ka mré?

Inh sũ mỹ ã tỹ inh kamã?
Ũ tỹ ã tũ há!
Ũ tỹ ã já prãr!
Ũ tỹ ã tu mẽ!
à tỹ ã ti tu há ẽn ven sĩ han jê!

Vãnh péju tũg nĩ!
Kren tũg nĩ!
Katutã kãtĩg nĩ!
à kãgrá,ã vãnhgrén tỹ inh mỹ vãnh vem mũ,inh mỹ!
No tỹ inh Fe Ra rã,rike han ẽ tóg! Isỹ ã tu há ti!

Tu jykrén nĩ.Ã inh su jykré vỹ ,ã tỹ vej há kej mũ!
Ãn ki,ã tỹ inh ve sór mũ!
à tỹ,ã pir mỹ tĩ ẽn vỹ ã mỹ tỹ ne tũ nĩj mũ!Inh kuvar ta!

Kanhgág ag Rio + 20 ki

Kanhgág ag Rio + 20 ki

Nãn

Nãn vỹ kanhgág mỹ tỹ nén ũ há nĩ, mỹr vỹ kãmĩ ag mỹ nén ũ kamẽ tĩ
Kakanẽ, Kaféj, nãn ga...Hã kỹ vỹ kanhgág nỹtĩ ja mĩ nãn tĩ ke mũ.