ũn tỹ ũ

Móra ke há

Fóg ag vỹ ag tỹ móra kehá jamẽn kỹ kuvarhá ra tĩgtĩ, kar ag vỹ TV ki vẽnhven tĩ gé.
Ha NEYMAR vem nĩ, hamẽ.

Crack

Ver isỹ tag kãmén tũ ke CRAQUE/CRACK ag kãmén sĩ han mũ: CRAQUE ke mũ tag vẽ tỹ nén ũ há nĩ, tu kinhra tỹvĩ vẽ, pi kren mũ,ũn há han vẽ.
CRACK rá tag ve há han ra ser, rá ũ ti nĩ, ẽg tỹ tó vẽ vẽnhrike nĩ vẽ, hãra ti vẽ tỹ nén ũ kórég nĩ, kỹ isỹ ti kãmén sĩ han mũ.

Rapi

Rapi

Ẽg tỹ rapi tỹ vẽnhrãn fã tag vỹ 1564 kã ẽg ga tag ki vẽnhvẽn.
Fóg ag tỹ pránh hynhan fã ag vỹ kejẽn tu jỹkrén ẽma ta INGLATERRA ke mũ hãn ta.
Kỹ ag mré ke ũ ti vỹ kejẽn ti nĩgru tỹ pránh tỹ kénkén ke kar Pepe ki rán, mỹr vỹ ag mỹ há nĩ, kA ag vỹ prỹn tag kỹ rapi kãgra ki kanhrãn
Hãki fog kuprĩ (alemão)KASPER FABER ti vỹ 1839 kã ag tỹ uri tỹ rán fã tag han mũ ser.

Vẽnhmỹ

ŨN VẼNHMỸ RIKE: ãn hãvỹ vãsóki nén ũ tu jykrén sór vãnh nĩ kemũ, vé vãjykre kar vỹ ti mỹ há nĩj mũ. Ti pi ti jykre fãg sór mũ.

KRĨ KÓRÉG RIKE: ãn hãvỹ nén ũ há han ge tu jykrén sór vãnh nĩ ke mũ. Vé tỹ tĩj mũ.

KANẼ TŨ RIKE: ãn hãvỹ ũ tỹ vỹsỹrénh mũ ãn ki ãvãnh tũ nĩ ke mũ.

KUTU RIKE: ãn hãnỹ ti régre ag vĩ mã sór vãnh nĩ, vé tỹ ti rãnhrãj hã tu kanãjur tĩj mũ, ti tỹ kysã tũg kỹ jãnkamu vej ke tu vỹ mỹhá tĩj mũ vé.

VĨVÃNH RIKE: ãn hãnỹ ti tỹ nén ũ tu jykre tó vãnh nĩ kemũ, vẽnhpéjug tĩ rike tỹnĩ.

Kanhgág ti vãsãn


Kanhgág tỹ nén ũ tu krónh ke vãnh ẽn ti vỹ vãme mág jãj mũ,ti tỹ to jê kar ti kẽgke ag mỹ.
Ti tỹ vãsarénh ẽn kamẽg tũg vã mỹr tĩ tỹ ki hã han sór vã.
Ga tu vỹ vãsãn mũ ti,mỹr ti ga vẽ.Ẽg mỹnh vã ke tỹmũ kanhgág ti. ga tu.ẽg mỹ há han tóg tĩ ga tag ti. ke tỹ mũ,ga tag vỹ ẽg mỹ nén ũ kar vin tĩ ke vỹ mũ kanhgág ti.

Kasĩn

Kasĩn tỹ ũ vỹ e nỹtĩg tĩ, ũ vỹ kãsir nỹtĩg tĩ, jỹvu ũ vỹ mág nỹtĩg tĩ. Hãra ag kar vỹ nén ũ kókén kamã nỹtĩg tĩ. Ũn ãkrãn kamã, tỹ vãnyn kamã ag vỹ nỹtĩg tĩ.Mỹr kasĩn vỹ gãr ko kamã nỹtĩg tĩ. Ẽg ta gãr tỹ ĩn Kãká fãg ky nĩgmág kỹ, kasĩn vỹ ẽg tu grun tĩ, mỹr kasĩn kar vỹ gãr ko kamã nỹtĩg tĩ, gãr fár ronh kar ag vỹ ti kanẽ tygtyj já nĩgtĩ, kar ag tóg, hã kãki ag krã tygtyj han já nĩgtĩ gé, kasĩn fi ta, fi krã génh kỹ, ũn é tỹvĩ jitóg kãpaja nĩgtĩ.

Ga ki rãnhrãj

Ga ki rãnhrãj

Hamẽ, ã tỹ, NE ũ krãn sór kỹ ã tỹ ga prũn vén Ge nĩ, mỹr ã tỹ ga prũn tũ kỹ ã tỹ nén krãn mũ ẽn tỹ han Ge tũ nĩ.
kỹ ẽg tỹ nén ũ krãn jê ẽg tỹ raura ke kar grania ke verga ke kar ã tỹ ser nén ũ krãn sor tĩ ẽn krãn mũ ser.
Mỹr ga ki nén ũ fy krãn vỹ tỹ NE ũ há nĩ, ẽg tỹ ki ẽg vẽjẽn kununh fã hãvẽ.

Kysã kri nũr

Kysã tãg: vỹ ta kysã ta kuty ke mỹr rã pur ja tá ve há sa ẽn nĩ;

Kysã mog: kysã tãg ti mog kỹ ti kuju ta ve há sa ẽn tu ẽg tóg kysã mog ke tĩ;

Kysã ta ga tá jur: kysã ta kutyg mỹr rã jur fã tá jur;

Kysã tũg tĩg: kysã tũg jé ti kuju tavĩn ta kãsa ẽn tu ẽg ta ge tĩ;

Kysã ta ta’ũ ke tag vỹ nén ũ e tavĩn ki há nĩ: ũ vỹ ta ki ka kam fã nĩ; jãvo ũ vỹ ta ki krẽkufár rĩnh tĩg fã nĩ; Hẽ ta ta ũ nĩ nĩ ke nĩ.

Kukryr Ren

KUKRYR REN

Kukryr ren vỹ tỹ kukryr tỹ junho kã nĩjfã ẽn ri ke nĩ. Ti si ag vỹ kukryr nĩ mág tũ kỹ vỹ kukryr ren tĩ.
Tag hãvỹ kanhkã góg kãmĩ kusãjgy ẽn kã vỹsỹ nén ũ funfur ẽn ge han ti. Kusa tỹ 0°C krãm nĩ kỹ vỹ vãr tĩ ser. Hãra tỹ vár nỹ ra rỹ ke kỹ 4°C kri tĩn ẽn kã vỹ vẽsỹ takutẽ han tĩ.
Jãvo kusa tỹ 4°C krãm nĩ kỹ vỹ nófy vár ẽn gé tĩ, vỹsu runrón kỹ.
Hãka vỹ ẽg ẽmã tỹ Brasil ki kukryr ren vãnh nĩ, mỹr pi kején tag ki 0°C tá krỹg tĩ.

Prỹg

Prỹg vỹ tỹ tẽnhgó sá, ra vẽnhkri pãnfĩn kỹ nỹtĩg nĩ.
Hãra ẽg si ag vỹ gĩr ag mỹ prỹg tỹ jag négnẽ ki ko kamẽg nĩ ke tĩ, mỹr ẽg nũr sér kỹ ẽg vóvó fag vỹ prỹg tỹ ã négnẽ ki ko vẽ ke tĩ.
Kar ã jẽnjẽr tĩ kỹ ke gé nén ũ han tũg tĩ kỹ.Ũn tẽtá fag nogror kỹ fag pi prỹg pẽntĩ jẽn kej mũ,kar fi pi vóg mũ gé.javo fi kósin vỹ kég nỹj mũ ti tyj mỹr
Hẽmũn ũn tátá fi tỹ fi kysẽ ve tĩra pãnti rãg kar vóg kỹ fi vỹ vẽnhkaga ũ kãgmĩj mũ ke tĩ.
kar prỹg ũ tỹ jag nẽ mré 'e mũ kỹ ẽkré ta han há han mũ ke tĩ, jo ti tỹ pir mũ kỹ ẽkré tỹ han kónẽn mũ ke ag ta tĩ ẽg si ag.
Hã vẽ ser, prỹg tu vẽme ti.