ũn tỹ ũ

kanhgág ag ã mĩn nĩ féj ke

Vajka Irai, Vicente Dutra kar Rodeio Bonito tá kanhgág ag tỹ ãmĩn nĩféj kurẽ ta 29 kysã maio 2012, kar sa
to vẽmén mỹn , vaj ka.

Gisele Bündchen

à kar vỹ fi kykaró nãtĩ, Brasil ki ke fi vỹ, Rio Grande do Sul tá. Vỹ mỹ fi sĩnvĩ tugrĩn ke ne tóg, kejẽn fi ne fi iskora jagfy vanvenh tĩn, hã ki ser um ag vỹ fi sĩnvĩ vég mũ ser.

Ga tu Vãme

Ga vỹ kyjẽn rãg kãn ta vĩn tĩ,fóg ag kanhró tugrĩn ke vỹ.ag kanhró ka ag vỹ né nũ 'é tỹvĩ hynhan ti, ũ vẽ tag kĩ nãtĩ.
Ag ta ag ĩn mág ẽn hynhan kar, ag ĩn mág ẽnh pi nĩja han kar ti, ag kãtá ne han ti vỹ. sã kykaró nĩja tag vỹ kanhkã ra tỹpry ti ka vỹ ser ta kutẽ mré kãtare mãn tĩ gé.
Ag ĩn mág tag vỹ pópé kar nénũ 'e tỹ vĩ hynhan tĩ,ka ẽn vỹ ser vỹn grunh tĩ. ka ser ta tỹ kutẽ ka, Papé kar tag vỹ ser goj ra tare ti. hã tỹ ser ga tỹ kijẽn vẽn mẽ mãn han ti.Hã ra ver fóg ag tỹ ag kynhra ra ver ẽg nãn tũg mũg ti.

Ópẽ

Ópẽ vỹ tánh nĩ, kar ti vỹ sỹm-sỹm tĩ. Ẽg tỹ ti ven jé ẽg vỹ re ja ãn tá ti jãvãnh tĩg mũ, kẽg tỹ ti vej mũ. Hãra ópẽ ti pi kusa ã kã ve há nĩgtĩ, vẽnh péju ka ti tỹ nĩgtĩ ti kré kãki. Ópẽ ti jan vỹ tỹ re nỹtĩ, hã kỹ ti tỹ re tỹvĩn kãmĩ tĩg tĩ.
Ẽg tỹ ópẽ kãgmĩ sór kỹ ẽg tỹ rỹ ẽn kã re kãmĩ tĩj mũ, kỹ ẽg tỹ re tỹ póg-póg ke kỹ ti sỹm ãn kã tĩ ki póm kej mũ. Kanhgág kãsir ag tỹ ópẽ kugmĩ kỹ tỹ kanhignhir tĩ, mỹr ag tỹ ópẽ kãgmĩ kỹ ag vo mé tugnĩn ke vẽ.
Ópẽ vỹ tỹ jẽsĩ, garĩnh kar gatu jẽn nĩ. Ti pi ẽ prẽg tĩ mti pi jũ nĩ, vé ti tỹ ẽg ju kren tĩ, ti tỹ ẽg kamẽg tugnĩn.

Sukrĩg

Sukrĩg vỹ nén ũ kar mĩ tĩg tĩ, ka kri,ĩn kãmĩ, nãn kãmĩ tóg tĩg tĩ. Sukrĩg ag vỹ ‘e nỹtĩ, ũ ag vỹ ehe hãra ũ ag vỹ kãsir nỹtĩ gé. Kijẽn ẽg tỹ hẽn mĩ mũ ra ẽg tỹ sukrĩg sá vég tĩ, ketũmỹr ẽg vỹ ũn rórór vég tĩ gé.
Sukrĩg ũ ag vỹ jũjgy nỹtĩ, kar ũ ag vỹ jũ tũ nỹtĩ gé. Hãra ẽg pi ẽg tỹ sukrĩg ve ka ag ki pan kej ge nỹtĩ, mỹr sukrĩg tỹ ẽg tugtẽn kỹ ẽg tỹ kaga tĩ. Vẽnhmỹ ti tỹ ẽg pra kỹ ẽg kãki sug ẽn ne tỹ ẽg kyvénh mĩ tĩg kãn tĩ, kỹ ser ẽg tỹ ãvãnh kórég nĩgtĩ, kar ẽg tỹ tĩg kórég nĩgtĩ gé.
Kỹ ẽg tỹ sukrĩg ven kỹ ẽg vỹ vẽnh ki rĩr ge nĩ, ketũrmỹr ti tỹ ẽg praj mũ.

Vẽnhkuprĩg

Vẽnhkuprĩg vỹ tỹ ẽg ta kamẽg fẽ nĩ. Ẽg kar ta kuprĩg nỹtĩ, hã kỹ ẽg tỹ rĩnrĩr mũg tĩ. Hãra ẽg ter kar ẽg kuprĩg ne tóg kuty tá ũn rĩnrĩr mũ ẽm kanẽ jun kãtĩ tĩ. Vẽnhmỹ ũ ne to vẽnhkuprĩg vég tĩ, kar vẽnhmỹ ũ ne tóg vẽnhkuprĩg ẽn ti vég tĩ gé.
Kar ver ũ ne tóg vẽnhkuprĩg ti hunh mẽg tĩ gé, kuty si ta. Hãra ver vẽnhmỹ kijẽn vẽnhkuprĩg ti ne tóg ẽg vóg tĩ gé, ẽg nũr nỹ ra, kỹ ẽg tỹ mrin ke mỹr ẽg Fe ne tóg vojgy sag nĩ, vẽnhkuprĩg tỹ ẽg nũr kri ẽg vóg ja ẽn tugnĩn.

Jyjy

Jyjy vỹ tỹ vẽnh kar tỹ ke nỹtĩ. Nén ũ kar vỹ jyjy nỹtĩ, ãn mĩ. Ẽg tỹ hẽremũn ka ũ ve kỹ ti vỹ jyjy jẽ. Ti féj, ti pã, ti pãn, ti fej, ti fár kar ti jãre vỹ jyjy kar nỹtĩ.
Kỹ ẽg tỹ nén vég mũ ẽn vỹ jyjy kar nỹtĩ.

Kysã

Kysã vỹ tỹ krĩg ag kã'ũ nĩ. Ti pi sĩ nĩ, hãra ti tỹ kónẽg nĩ ve nĩ. Vãsỹ kysã ti vỹ tỹ rã ri ke nĩ vẽ, hãra ag ne tỹ rárá. Kỹ rã ti ne tỹ kysã ti kanẽ ki tãnh kỹ ti tỹ krónh ké, hã kỹ ser uri ti jyjy hã vỹ tỹ kysã nĩ há. Kysã ti vỹ tỹ kanhru nĩ, kuty tỹ vĩn kã hã ti tỹ vẽnhven tĩ. Kysã tũ ra pi kuty kã krãgfér tĩg tĩ. Ti tũ ra ẽkré kar nén rĩr tĩ ẽn pi né ki há nỹtĩj mũ vẽ. Mỹr ti tỹ rã rike nĩ, ti hã tugnĩ ẽg tỹ rĩnrĩr mũ gé.


Rã vỹ tỹ krĩg mág nĩ. Ti hã vỹ kurẽ han tĩ, ẽg tỹ nén ũ kar vigve jé. Rã tũ ra ẽg pi rĩnrĩr mũj mũ vẽ, mỹr tỹ kuty kar tĩj mũ vẽ.
Rã tugnĩn ẽkré vỹ hynhan há han tĩ, kanẽn há han kar tỹ rãn tĩ gé, kakanẽ mré hã.
Rã tugnĩn nãn kãmĩ nén ũ kar vỹ rĩnrĩr nỹtĩ, kar ẽg mré hã. Mỹr rã tũ ra ẽg hẽrej mũ vẽ, kỹ ẽg tỹ rã tỹ e ki kupũn há ahn jé ẽg vỹ vãfár kórég kugprũn ge tũ nĩ, mỹr vãfár nĩja vỹ rã tỹ tar ke mág mũ. Kỹ ser ta rỹg kãtỹvĩn mũ, kỹ tỹ ẽg mỹ jagy há tĩj mũ, kỹ nén ũ 'e tỹ kãgter mũ gé.

Kanẽ

Ẽg tỹ to kanẽ kej fẽ vỹ tỹ ẽg ãvãnh fã nĩ. Ẽg kanẽ vỹ régre nỹtĩ, ũ ag vỹ sá nỹtĩ, rórór, kóko; hãra kanẽ ũ ag vỹ tánh nỹtĩ gé.
Ẽg kanẽ vỹ ẽg tỹ kuty tá nũgnũr há han tũn kỹ ta vaj ka krój nĩg tĩ. Mỹr ẽg kanẽ vỹ vẽnhkán ge nĩ, tag hã jé Topẽ vỹ ẽg mỹ kuty han ja nĩ.
Kar nén ũ tỹ ẽg kanẽ kãki kutẽ kỹ vỹ ẽg mỹ kórég tỹvĩ tĩg nĩ, mỹr ta kagajgy tĩg nĩ, kỹ ẽg tỹ ũ mỹ inh mỹ vé ke tĩ ti tỹ ẽg mỹ nén ũ tỹ ẽg kanẽ kãki kutẽ ja ẽn kunũnh jé.