ũn tỹ ũ

Karamẽra "pó grẽ"

Karamẽra vỹ tỹ ẽg ta kãhun fẽ nĩ. Karamẽra ũ ag tỹ targy nỹtĩ, jãvo ũ ag tỹ tãnãj nỹtĩ gé. Vẽnh kar tỹ karamẽra kãhun tĩ, gufã mré ũn ta gĩr ag kegé.
Hãra karamẽra vỹ tỹ fóg ag tỹ han kar ag tỹ jyjyn ja nỹtĩ, ẽg tũ pẽ pi jé karamẽra ti, vé ẽg ne kãhun kinhra nỹtĩ.
Kỹ jỹkora tá kanhgág ag ne ẽg vĩ ki karamẽra jyjyn ja nĩ; ti mỹ ag ne “pó grẽ” ke ja nĩ.
Kỹ kanhgág ag tỹ ser ẽmã ‘e mĩ karamẽra to “pó grẽ” ke tĩ há.

Vo Ga


Vo ga vỹ tỹ tẽnh kãmĩ ti ga nỹtĩ. Kupri ag tỹ nỹtĩ, ẽg nĩjuja téj ri ke ag ta nỹtĩ ag kãmur ti. Hãra ag kãnho vỹ ẽg nĩjuja kãnho kãfór nỹtĩ. Tótón kỹ vỹ ko há nỹtĩ ag tẽg pẽ ki, pisé to tỹ ko há nỹtĩ vo ga ag.
Ẽg tỹ Vo ga jãvãnh kỹ ẽg tỹ tẽnh pãn tta kutẽm ka nỹ ẽn rygryg mũ. Kumẽr hẽ ẽg tỹ tẽnh ta ryg ke kỹ vo ga kunũnh kỹ kafár tỹ vẽnh rã fi kỹ kã ki fón kej mũ. Kỹ ẽg tỹ ser ẽg jẽkrunh mág kar tótón mũ, ti ko vỹ tỹ tẽnh ko mẽ nĩgtĩ.

Kanhgág ag tỹnh

Mỹgmygsy

Mỹgmygsy vỹ tỹ katág-tánh ag mág ri ke nĩ. Ti tỹ ti jyjy tag ta Ken jê ti vỹ tỹ mỹg han tugrĩn ke nĩ, kar ti tỹ jũjgy tugnĩn ke gé.
Hãra mỹgmygsy ti pir nĩgnĩ, ‘e tỹvĩ ag tỹ nỹgtĩg nĩ mỹr ag tỹ mỹg han jé ag pi ag pir mỹ tĩj mũ. Hã kỹ mỹgmygsy ag vỹ ag mũ ja mĩ jagnã mré mũ kãn tĩ, ag tẽgtẽ tỹ mã há tĩg nĩ, ag ‘e ẽn tugnĩn ke vẽ.

Kanhgág ag Ga

Nonoai ki kanhgág ag tỹ ag Ga tu vẽmén mũ ki tóg kysẽ pir han rã ha.

Hãra ag tóg semỹnỹ pir ki liminar régre kutãm mũ advogado fóg, ag katu.

Kỹ kanhgág ag vỹ jatun mỹ nỹtĩj mũ fóg ag kãki vãregre kỹ.

Pã'i mág ag to vãmén mãn tu mẽ tu.

Hãra fóg ũ ag tóg jatun mỹ pa nỹtĩ ha,ag tỹ kanhgág ag mỹ ag Ga tug vãnh vã ser.

Centro de Formação róm mãn ge.

Kanhgág ag ẽmã tỹ Inhacorá ki governo vẽ Iskóra mág fãg mũ, pryg tỹ 08 ke tóg nĩ ha, tag kã ag tóg papé tu ke mũg tĩ, kar ag tóg ĩn hyn han mũ gé, kar ĩn tag kãmĩ nén ũ vin ge jãvãnh ag tóg mũ ge.
Uri tóg ser kẽjẽ ha, Governo vỹ róm ge mũ, tag ta pã’i mág fi jyjy vẽ Diana L Weiler ke mũ, kanhgág ag vẽ tá rãnhrãj mũ ha ke gé, nén ũ tóg tagtá e tỹvĩ nỹtĩ.
Kanhgág kar ag mỹ ke vẽ Iskóra tag ti, ẽmã tỹ R.S ki ke ag. Kỹ pã’i ag tóg fóg ag mré tag tu ken vẽ, mỹr kanhgág krẽ vẽ e tỹvĩ tĩ uri, mré iskóra vẽ uri kanhgág kar ag mỹ tỹ nén ũ há nĩ.

Internacional de Porto Alegre

O Sport Club Internacional vỹ tỹ, Brasil kĩ móra kéj fẽ nĩ,
kar vỹ tỹ Rio Grande do Sul kĩ Porto Alegre kĩ ke nĩ, kar
ũ ta ag mỹ prér fẽ vỹ ta colorado nĩ.

Kỹ ag vỹ Copa da Libertadores da América mãn mũ 2006 kar 2010
kã, kỹ mundial de clubes 2006 kã, kar recopa 2007 kã, kar ag
tóg sẽr sul americana mãm mũ, ũ kren mũ kã 2008 kã.kỹ ag ta vẽ
hẽ mãm vỹ sul americana tĩ, Brasil kĩ.Kỹ ag tóg 2009 kã copa

Ki vãmén fã (Rádio) Guarita-RS

Guarita ki ẽg vỹ Rádio nỹti ti jyjy ã vỹ Cacique Fongue ke mữ. Tu nĩ tĩ jyjy ã vỹ Ricardo Sales ke mữ, kusẽnki mữsika tavĩn vỹ ke tĩ, javo rẽkẽnhkã ĩnữ vỹ ke tĩ.

RÁDIO COMUNITÁRIO CACIQUE FONGUE FM 89,7.