Kanhgág on line

Sobre língua Kanhgág na internet

Vẽnhrán

Inh pi ver vẽnhrán mág mũ, kanhgág jógo ki. Kenjé semna tĩg mũn kã inh computador vỹ kórég mãn. Kỹ ta inh mỹ kórég tỹvĩ tĩ, hãra Tupẽ vỹ inh juna kej mũ isa kãnhmar inh computador ki han jé, kỹ isa kanhgág jógo ki vẽnhrán mãn mũ ser.

Kanhgág vĩ ki vẽnhrán fẽ ag

Kanhgág 'e ag tỹ prỹg tỹ 2009 kã curso ũ han, hã vỹ 2012 tá krỹg. Kỹ ser ũn tỹ 12 ke tỹvĩn ag vỹ ag tỹ ta kanhgág jógo ki tỹ gestores nỹtĩn jé vẽnhkajrẽn pẽ han mũ. Ag vỹ ser kanhgág jógo ki nén 'ũ han kinhra nỹtĩ, kỹ ser curso tag tũg kar ũn ta 12 ke tag ag vỹ certificado génh mũ. Ag mỹ tỹ há tĩ ag tỹ internet tỹ rãnhrãj kinhra nỹtĩn kỹ.
Hãra ser prỹg tỹ 2013 kã ũn tỹ curso de gestores han mũ ag pi kanhgág jógo ki vẽnhrán mũ ha, ne né ag tỹ hẽnrike mũ hãn?

Kanhgág Jógo to vãme ve

Kókáj mré ke ag

Kókáj mré ke ag

Kókáj ti aluno ag

Kókáj ti aluno ag

Paraná tá kanhgág ag mỹ Computador

Ong (KAMURI) vỹ ẽmã tỹ Apucaraninha ta kanhgág ag mỹ computador tỹ 30 ke jãnãg mũ, UNICAMP tỹ mré. Ẽmã tag vỹ Londrina, Paraná kãki nỹ. Tá vẽnh kajrẽn nỹtĩ fag vỹ computador tag tỹ kanhgág ũ ag mré tỹ rãnhrãj mũ, ag tỹ “Kanhgág Jógo” ki ag tỹ nén ũ kinhra tỹ kanhgág ũ ag mỹ vinven jé.

Kãgra ki, Profa. Gilda Kuitá kar Profa Janaína Kuitá Rodrigues, Apucaraninha tá, linguista Fujimura mré.

oficina 21a CRE

Kurso 21a CRE

Oficina Unicamp ki

Oficina Unicamp ki