Kanhgág on line

Sobre língua Kanhgág na internet

Gilson

kanhgág tỹ informática tu kinhrãg

VÃME

Kurã tỹ, 19/07 kã ẽg vỹ kanhrãn rãn mãn mũgé, heren kỹ programa térem ge tu ẽg computador ki.

Programa tag jyjy vỹ FIREFÓX ke tĩ, kar ẽg vỹ dowload hyn han kinhrãg mũ gé ARQUIVO mán ag tỹ.

kurso tag vỹ IRAI ki kenĩ kurã tỹ, 18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 kã hã kar mũ.

Kỹ hãvẽ ser inh vãme ti.

VOLMAR DA SILVA kanhrãn tĩ.

Fóg ag ẽmã

Uri ẽg tóg fóg ag ẽmã tỹ Iraí ke mũ ẽn ki nỹ tĩ.Ẽg tỹ ver ẽg web kaingag ke mũ ẽn to vẽnhkanhrãnrãn vã ver.Inh pi ne kajrãn mũ ver, hãra tóg inh mỹ há tĩ.Ta ki nỹ tĩ ke ẽg tóg kũrã tỹ 10 ke han mũ.

web indigena Iraí

Curso Web Indígena

Kurẽ tỹ 18 kysẽ tỹ julho tag kã curso ta kutẽj mũ gé ẽmã tỹ Iraí rs tá. Ẽmã e mĩ kangág ag, kar fag tỹ ra mũj mũ. Professor fóg tỹ ẽmã tỹ Campinas SP ke mũ ẽn tá curso tag nĩm mũj mũ. Hãra ver curso tag tỹ kysẽ tag fĩnrãm mũ, mỹr pi kurã pir ki tá krỹg mũ.

Ẽmã tỹ Ligeiro tá Curso kutẽ

inh ẽmã tỹ ligeiro vỹ sĩnvĩ nĩ.kurã tỹ 07 de outubro de 2010,. kã ẽg vỹ curso han mũ computador ki.professor tỹ carreteiro ta ke régre kar ligeiro ki ke tỹ 08 ke.professor régre ag mré ;silvino kar wilmar ti kósin mré.Ẽg tỹ vẽnhkanhrãn vẽ ,ẽg tỹ kanhgág jógo ki nénũ rán kỹ nĩm jé.Ẽg colega ũ ag tỹ le kem ja gé.Ẽg kanhrãn tag kar ẽg pi tovãnh sÓr nĩ ha.Hã vẽ ser.

"Web Indígena" to vẽme

Ẽmã ta Campinas Sp ki ũn tỹ "Kanhgág Jógo" tỹ rãnhrãj nỹtĩ ag vỹ kurẽ tỹ 15, 16, 17 kar 18 kã vẽnhmãn mũ. Ag tỹ "Kanhgág Jógo" kãki nén'ũ to ránrán ka nỹtĩ, kar nén'ũ to ránrán ge to vẽmén vẽ. Kar ag tỹ ver "Kanhgág Jógo" kãki nén'ũ há ta kãra gem ge ẽn tỹ rẽnhrẽj vẽ gé, "Kanhgág Jógo" ta há ken jé.
Hãra nén'ũ kar tag pãte ag tỹ Projeto "Web Indígena" ta prỹg tỹ 2011 tag kãmĩ Kanhgág ag ẽmã mĩ vẽnhmãn hyn-han ge to vãmén vẽ gé. Kỹ ta nén'ũ to jykrén mũn ta ki kro kãn mũ ẽg tỹ nĩgjãn kãn mỹr.

VẼNH PÉTIGTI

VẼNH PÉTIGTI
VẼNH PÉTIGTI MÁG,VẼNH PÉTIGTI KÃSIR,VẼNH PÉTIGTI.
VẼNH PÉTIGTI TÓG MUNMUR TĨ KURÃ KAR KI ,ÓRA KAR KI,MĨNŨTU KAR KI.
ẼG TỸ VẼNH PÉTI Ũ TỸ JYKRÉG TŨRA TÓG ẼG FE KÃKI MUR TĨ.
VẼNH PÉTIGTI VỸ ẼG TỸ RĨNRĨR MŨ TAG TỸ KÃPẼN MŨJ KE KI HÁ HAN TĨ.
RĨNRĨR MŨ ẼG TĨ ẼG VẼNH PÉTIGTI KRỸGKRỸG GE NÓN.
KEJẼN ẼG PÉNĨN NỸTĨ Ũ TÓG,ẼG MỸ KÃTÉN SÓR TĨ,VẼNH VĨ KUSA TỸ.
AG TỸ AG VẼNH PÉTIGTI TÁ KRỸGKRỸG TŨ NĨN KỸ,PI KE NỸ AG MỸ Ũ TỸ TI TŨ TÁ KRỸG GE TI.VẼNH HÃ TO JYKRÉN VẼ ẼN TI.
KEJẼN ẼG TÓG INH PI TÁ KRỸG MŨ KE TĨ,ẼG JÃ HÁ TÁ TÓG NỸTĨ.

Iraci Ligeiro tá

teste video youtube