Kanhgág on line

Sobre língua Kanhgág na internet

Inh mré ke

Inh mré ke, kur taki nén ũ ránrán sór nĩ, mỹr tag vỹ tỹ ẽg tỹvĩn mỹ ke nĩ ha mẽ. Tag ki ẽg tóg nén ũ kar to vãmén ge nỹtĩ. Tag tỹvĩn vẽ sỹ ãjag mỹ tój ke ti.

sueli krengre cãndido.

Kanhgág on line

Brasil ki computador vóg kigrãg tỹ kanhgág ag ki jun kỹ vỹ kanhgág e ag mỹ há han , ũ ag hã vỹ tỹ kaingang nỹtĩ.
Ũn e ag mỹ tóg há tũ nĩ vỹ ĩ, mỹr tag pi tỹ ẽg tỹ hynhan fã nĩ.
Hãra tugnĩn ẽg vỹ ẽg tỹ hyn han fã kar ẽn tỹ tũ ken kamẽg mũ , ũn há tỹ vĩ hã tỹ ẽg vĩ ki vẽnh rá nĩ.

Editor: Priscila Góre Emílio

Tradução: Sueli Krengre Cândido