Ver dicionário Kanhgág Jogo

Pó kupri jẽngrẽ (diamante)

vãsỹ prỹg tỹ 1500 kã Brasil ti jyjy vỹ tỹ ũ nĩ Pindorama ke tĩ,tãnh mág fãnjãg ja ke ag vỹ nỹtĩg tĩ.
Prỹg tag hã kã kanhgág ag vỹ OITI tar há mré mũ,ũn tar tavĩ ag veg ve ja nĩ,ti prũ fi tu vãnh,kar kỹ goj ki tare mũ ti ã tỹ ũn tỹ ti to há ũ ag kato tĩg vẽ.
Kusẽ tỹ pénkar regre kri ũn regre(12)ke varja nĩ ser,hãra ti pi vyn ke mãn mũ. Potira fi vỹ goj fyr tỹ sĩnvĩ han kỹ ti jãvãnh nĩg ti.

Hãra vỹ fi tỹ kinhra tĩ ser ti kãtĩg mãn ke tũ ãn ti, Potira fi vỹ fỹ mũ ti ki ẽnkrén kỹ,fi kanẽ var ga ki nẽg nẽg ke mũ kỹ topẽ vỹ fi kanẽ var tỹ pó jẽngrẽ hyn han mũ ser.

Rã mré kusa kãmẽ

kejẽn rã tóg ga ra kãtĩ mũ,ãvãnh tĩ jé.Ti tỹ kijun mỹr kanhgág fag tóg jamẽ jẽsũg nỹtĩ,sĩnvĩ fag tỹ nỹtĩ.Ka tóg ser vỹn ke mũ gé rã ti.Ti tỹ tá jun mỹr kusa tỹ kã nĩnĩ ti ĩn tá,kỹ tóg ser ga ki ke fag kãmén mũ,fag sĩnvĩ,fag jẽsũg ẽn tó tóg mũ.kỹ kusa tóg ser inh hã nỹ ra tĩg gé kemu, ka tỹ ser tĩ mũ gé,ti tỹ tá jun mỹr fag tóg gãnh kugsej pãn tu mrãj nỹtĩ ti pi ũn sĩnvĩ ũ fag vég mũ.

Kamẽ mré Kanhru to vẽme

Kamẽ ag tỹ ga kãki pa vén, kurã ke mỹr, rã tỹ jun ke kỹ, jãvo kanhrukrẽ ag tỹ kutyg mỹr paja nĩ kusã mur mré. Ẽn ki kamẽ ag tỹ ser nén ũ hyn-han mũ, nẽn kãmĩ ke ag, kurã tá, ẽn ki ag tỹ kurã tỹ mũ nĩ ser.
Kar kutyg mỹr kanhru ag tỹ kãmĩ ke ag hyn han mũ, ẽn ag tỹ ser kuty kãmĩ mũ nĩ gé ser.
Kar ag tỹ vẽnh prũg mũ gé ser, ag krẽ tỹ jag nẽ mrévin mũ. Kamẽ kar kanhrukrẽ ti kar fi tỹ rá tỹ ũ mẽm mũ, pi ẽn kã "festa" tĩg tĩ.

Kajẽr fi kar hinh fi: Fag jag tu jũ

Ón ja nĩgtĩ... (e')
Hãra kajẽr fi kar hinh fag vỹ jag tu jũ mũg tĩ... (e')
Hãra fag vỹ kejẽn jag nã katotẽ mũ... (e')
Kỹ kajẽr fi vỹ hinh fi mỹ:
- Ã mén ti ã mỹ ne han tĩ! Kemũ... (e')
Kỹ jinh fi tỹ:
- Hanh! Kemũ... (e')
Kỹ kajẽr fi ta:
- Jãvo inh mén ta inh mỹ fág rég tĩ. Ke fi tóg mũ kajẽr fi... (e')
Kỹ hinh fi tỹ, fi tỹ ne tój ke tũ mẽ kỹ véké:
- Hanh! Ke mũ vé... (e')
Ti tũg vẽ... (e').

Kanhgág ta ó tó ka tỹ ge tĩ

Kutỹ kỹ ẽg nũgnũr ken kỹ ẽg tỹ ẽg juke mỹ:
- Ẽg mỹ ó tó! Ke ẽg tóg tĩ.
Kỹ tóg ge tĩ:
- Ón ja nĩgtĩ...
Kỹ ẽg tóg:
- E! Ke tĩ.
Kỹ tóg tó tĩg kar ta krỹ ke tĩ:
kỹ ẽg tóg:
- E! Ke tĩ.
Hã ta ser tó tĩg mũ.

Obs.: Havé sa à mỹ ó sĩ tó ja ti (vĩ ki ke pẽ) tá.

Ónja nĩgtĩ

Ónja nĩgtĩ.
Hãra ũ tẽgtũ ag tỹ goj kri nỹtĩ ja nĩgtĩ.
Hãra ũ tóg krĩkator ja nĩ.
Jãvo ũ tóg kykry ja nĩ
Jãvo ũ tóg fĩnfĩr mág ja nĩ.
Kỹ ag vỹ jagnẽ mỹ mũ nỹ joga ke jê ke mũ.
Kỹ ag tỹ ser, ãn kã ũ pi vãnh vóg ke mũ.
Kỹ ag tỹ ser, já tũ, ke kỹ nỹtĩ mũ.
Hãra ũn krĩkator tĩ krĩ ki sĩ vỹ pra mũ ser.
Jo ũ kykry tĩ vỹ kykry mũ ser
Jãvo ũn fĩnfĩr mág ti fĩnfir vỹ ã prã kry ke sanĩ ser ke gé.
Hãra tỹ ag tỹ vãnh vog ke mỹr tỹ ag tỹ vãnhkren há mã tĩgtĩ.
Hãra ũn krĩkator ti krĩ ki sĩ vỹ pra sa nĩ.
Kỹ ti tỹ ti krĩ ki sĩ tỹ nóg ke kỹ rápranũ vỹ kã tĩ nĩ, ke mũ ag mỹ.

Pénkrig mré gangavo kãme.

Vãsỹ gangavo fi tóg nãn kãmĩ tỹnh tĩgtĩ.

Jãvo pénkrig fi tóg rãnhrãj tĩgtĩ, hãra kejẽn pénkrig fi rãnhrãj tĩ ra, gangavo fi tóg fi vég mũ, kỹ gangavo fi tóg pénkrig fi mỹ ge mũ:
- Ã tỹ ne han tĩ nẽ?
- sỹ kusa jun tu ke to vẽjẽn vin han vẽ! ke fi tóg pénkrig fi.
-E mẽ! Hãra kusa jun ge tóg kuvar nĩ vã!
Kor inh mré tỹnh kãtĩg, ke fi tóg gangavo fi. Kỹ pénkrig fi tóg to jykrén han kar, fi rãnhrãj hã to kanẽ jur mũ.
Hãra kejẽn kãka vỹ vu,uuuu...ke mũ. Ẽn Kã kusa vỹ jun mũ ser, Kỹ pénkrig fi tóg fi kré kãra kren mũ.

'Ó To Vẽme

'ó vỹ ẽg si ag tỹ vẽsó ki nén ũ kãme hánhár nỹtĩ.Hãra ver ag tỹ nén ũ kar tỹ vĩgvĩ tĩ, ketĩ kã ke vẽ ver.Ag jagmré ag mré ag netóg 'ó tó tĩ.Ag krẽ ag krẽ mré ag netóg tỹ vẽmén tĩ gé.

Tupẽ kãsir fag

Vỹsa ga kri tupẽ kẽsir tẽgtũ ne ta tĩn ti, ta fag ne ta, vẽn jẽvy nãtĩn, nĩ. Hãra kijẽn fag ne ta, jagnõ mã mũnỹ krẽkufar janh jẽ, ke mũ, pó mág ke mũ ẽnh tá.ka fag vỹ kagá mũ ser. Fag tá jun jun ka, krẽkufár ján nã tĩ ra nén kóreg vẽn péjuka fag vég jẽ nĩ nĩ. Fag ẽn genh ka nỹtĩ fag rẽg're ta fag mỹ, ge mũ.
- Ãjág mã inh ne veg.
Kar ser ti rẽg're ẽg no, fi ta ti mã ge mũ.
- Butun.
Ka ta fi mã ge mũ.
- Va.
Ka ta ser ge mãn mũ.
- Ãjág mã inh ne veg.
Ka ti jẽvy ta ser ti mã gen.
nĩgé kã nĩ.
va ke ta mũ ti rẽgre ti. kar sa rán mãñ.

porko nĩgrẽg

Ẽg tỹ porko nĩgrẽg ko kamã nĩn kỹ, ẽg kófãn tũr kutu nĩj mũ.Kỹ porko nĩnrẽg ko tũg nĩ.