Kanhgág to vãme

conteúdos que dizem respeito à história do povo Kaingang

IBGE ta kanhgág ag to censo han (2010)

Prỹg ta 2010 kã IBGE ta censo han ja ki, kanhgág ag nĩkrén vỹ tỹ ũn ‘e tỹ 3° nỹtĩ, brasil ki. IBGE mỹ kanhgág ag nĩkrén vỹ tỹ 37.470 nĩ. Kanhgág ag nĩkrén tag kãki 31.814 ag vỹ ag ẽmã pẽ kãtá nỹtĩ. Kanhgág ag nĩkrén kãfór ag hã vỹ tỹ Tikuna ag nỹtĩ, Amazonas tá, ag 46.000 tá krỹ nỹtĩ. Tikuna ag nón Kaiowá-Guarani ag vỹ 43.000 tá krỹ nỹtĩ, Mato Grosso do Sul tá, kar ser kanhgág ag vỹ ser 37.470 tá krỹ nỹtĩ.

IBGE ta kanhgág ag nĩkrén.

IBGE vỹ censo han prỹg ta 2010 kã, kỹ kanhgág ag to site ta Portal Kaingang vỹ to rán. Ve ra ti to rá tỹ ki. Tugnỹm ra.

Guarita tá Protesto

Uri kurẽ tag kã ẽmã tỹ Guarita tá kanhgág ag tỹ protesto han mũ. Ag mỹ pã’i mág tỹ fóg ag pi tá kanhgág ag mỹ ag ki rĩr há han mũ. Saúde ki kar educação mỹ jẽnkamu pi tá jun mũ, vẽnhmỹ 1,2 milhões de tóg educação ki rãj mũ vã, hãra guarita tá pã’i ag pi ver tag ag tỹ nén ‘ũ han vég mũ. Kỹ ser tá kanhgág kar ag vỹ ẽmĩn mág nĩgfénh nỹtĩ nĩ ser.

Bruno Ferreira Unicamp ki

Kurẽ tỹ 28 kysẽ tỹ junho tag kã professor Bruno Ferreira vỹ UNICAMP ki Fórum de debates ra vár. Fórum Permanente Debate tag vỹ UNICAMP kãki Fórum kutã, tag hã to ag vỹ: “Inclusão e diversidade: políticas atuais e desafios para o futuro” ke mũ. Bruno Ferreira vỹ tỹ professor de História nĩ, kar ti vỹ UFRGS tá ti Mestrado em Educação han nĩ.

RS ki kanhgág ag Vẽmãn

Uri kurẽ ta 03 tag kã ẽg ga tỹ Rio Grande do Sul ki Kanhgág ag tỹ ẽmĩn 'e jagma nỹtĩ, ag tỹ ag ga to demarcação ta kãnhmar pa jé ke vẽ. Kỹ pa'i mág ta governo ag tỹ pã'i ta kanhgág ag mré vẽnhmãn mũ ser kysã ta junho tag kãki.

kanhgág fag vẽ

kanhgág  fag vẽ

Kanhgág ag vẽ fóg ag mré política han mũ.

kurẽ tỹ 07 ne outubro, prỹg tỹ 2012 kã kanhgág tỹ ẽmã tỹ Inhacorá ki ke ag vẽ ag jo nỹtĩj ke ag vin mũ, fóg ag, kar kanhgág ag mĩ. Kỹ ser kanhgág tỹ Inhacorá ki ke ag vẽ fóg ag ẽmã tỹ são Valério do Sul ki kanhgág tẽgtũ nĩm mũ, ag hã vẽ tỹ Siduelio Miguel, José Carlos Cipriano Fongue kar Valmir Cipriano nỹtĩ, tag ag tóg ser prỹg tỹ vẽnhkómrégre(4 anos)ki kanhgág ag jagfỹ ẽmã mỹ nén ũ há jãvãnh ki nỹtĩ ser. Hã vẽ kanhgág ag tỹ ẽmã tỹ Inhacorá ki Política han jé ti kar kanhgág tỹ Vereador ki nỹtĩ jé ti ser.

Jãnkamu kãme

Vãsỹ fóg ag ta ẽg ki junjun tũg ki, Pedro Alvares Cabral mré kãmũ já ag ta ẽg ki kãpa tũ ki, prỹg tỹ 1500, ke kã ju, ẽg ta tỹ kanhgag pi ver ãn kã jẽnkamu kinhra nỹtĩg tĩ vỹ, ver.Mỹr kenjé ãn kã, kanhgag ag vỹ véké,,nãn kãmĩ vãjãn jãvãnh mũg tĩ. Ũ ta nén ũ vég tu kỹ,ti jamré,ke tu mỹr, ti kanhkã jitóg ti mré ti tũ tỹ vãnh kãpãm tĩ, ũ ta nén ũ ve ja tũ mré.

Jỹkora to vãme

Ẽmã tỹ Inhacorá
Vẽnhvĩ tag vẽ tỹ Raul Abbott tỹ rán kar tó ja nĩ, tag vẽ tỹ Inspetor nĩg vég mũ, S.P.I ki.Rio Grande sul tá.
Kejẽn General Oliveira Freitas vẽ tag mĩ kãtĩ mũ, tag ti vẽ tỹ Diretor nĩ, ga kãmun mun ja fã vẽ, ẽmã tỹ Palmeira tá ti vẽ kãtĩ mũ, Campo Novo ra. Tag kuvar vỹ tỹ 85 km nĩ, hãra ti tỹ ẽmã tỹ Santo Angelo ra tĩg vẽ. Ti tĩg ta ke tóg ẽmã tỹ Inhacorá vég mũ, tag ke ag vẽ 58 ki jẽ nĩ, fag vẽ 56 ke jẽ nĩ, jãvo gĩr vẽ 141 ke jẽ nĩ, tag kar ke kanhgág vẽ ser 255 ke jẽ nĩ, kurẽ tag ke.