Kanhgág to vãme

conteúdos que dizem respeito à história do povo Kaingang

América ki ke pẽ ag

Fóg ag tỹ ki junjun tũ ki ẽg tóg 'e tỹvĩ ja nỹtĩ, América ke mũ ta ki,hãra ẽg tỹ tu jykrén han mỹr América vỹ mag tỹvĩ nĩ, mỹr tóg América do Norte tĩ, kar tóg América Central tĩ mré tóg América do Sul tĩ gé. Ẽg tỹ ta kanhgág tag vỹ América do Sul ki nỹtĩ.

SPI arendo to vãme

Francisco Kẽtẽg Moreira: SPI to vãme
SPI SÉFRI, NÃN MRÉ ARENDO TO VÃME

Ti ta ũn mỹ tó ja: Miguel Ribeiro, Roseli Sales, Zaqueu Claudino e Elfrida da Rosa (2002)

Inh jyjy há vỹ Francisco Moreira ke mũ, KẼTẼG vẽ gé Kanhgág tỹ inh jyjy ti, inh kri prỹg vỹ tỹ 75 nĩ.
- Ã mỹ SPI ag rãnhrãj ve ka nĩ?

- Hỹ! SPI ag rãnhrãj ve ka sa nĩ. Inh pi ti kar vég mũ vã, inh panh tỹ sa prỹg ta 12 ra turmỹ ki inh rãg, ti vẽnhkán jé. Mỹr ãn kã séfri ag tóg ẽg kyrũn jẽn kỹ, ẽg kugmĩgtĩ,ti ta turmỹ ki ẽg vãm jé.
Kỹ sóg turmỹ ag mré jãki kãtĩg kỹ mog kỹ jã,

- Mỹ kuvar nĩgnĩ, ã nĩgja ti ?

SPI

SPI vỹ ta órgão ta kanhgág ag kirĩr jé han ka nĩ. Prỹg ta 1910 kar 1967 tag kãki vỹ kanhgág kar ag vég mũ Brasil kãki. Ti tỹ kanhgág ag mré rãnhrãj ja tag kãki vỹ kanhgág ag vãsarinhrénh han mág mũ.

Oficina Drupal tu vãme.

Oficina drupal tu vẽme

Curso tag vỹ tỹ oficina drupal tu ke nĩ, kanhgág ag tỹ site Kanhgág Jógo administra keja ke vã.
Kỹ kanhgág ag vỹ curso tag han mũ nĩ kurã tỹ, 17,18,19,20,23,24,25 kar 26 'janero prỹg tỹ 2012 kã.
Kar ag vỹ site hynhan kinhrãg mũ gé, ag tỹ ag nỹtĩja mĩ ag jamã tu site han kinhrãn jé.
Ag tỹ ag nỹtĩja mĩ ag jamã tu vãme tugtó ja ketũmỹr kãgrá vogvo nén ũ kãgrá kegé.
Kỹ curso tag vỹ há kutã mũ,arunũ ag vỹ kanhrãnrãn mág mũ.

Volmar da Silva

Otacílio M da Rosa

Ẽg si tỹ Otacílio Marcelino da Rosa, ti prỹg kri tỹ 75 nĩ, kanhgág tag vỹ ẽmã tỹ Guarita tá ke vẽ, ti jamã jyjy vỹ vỹ Missão ke mũ, ti vẽ mẽn kỹ vỹ ag tỹ fog ag kato tẽ kãme to mũ. Hãra tỹ ẽmã ta vãgvã sa tá nĩ vén já nĩ ti, ti nỹ fag mré, uri ẽmã tag jyjy hã vỹ Katiu Gria ke, kar ũ tỹ tá nĩg vén ja vẽ jê, ĩn ta re krẽm, ẽkrãn kamã ja fag nỹtĩ, fag tỹ kar kon jé, ãkrénh kar pãrin tag mré fag tóg hyn han tĩ gé.

GUARITA KI

Tag vỹ tỹ kanhgág tỹ Kaingang tỹ RS ki ke ag kar SC tá ke ag vãfy to vãme nĩ,kar ver kanhgág tỹ Guarani ag tũ ke gé.
Kysã kãrã tag tỹ nãvemrũ ,kurẽ tỹ 11 kã tóg, ag tỹ ag rãnhrãj tag ven ge tá krỹg mũ.Ũ tỹ kanhgág ag mré tag han jé nón vãsãnsãn ja vỹ tỹ COMIN jo nỹtĩ ag nĩ,kar ver iskóra ag ke gé.Tã mĩ pã’ĩ ag tóg vej kãmũj mũ ga tỹ Guarita ki,tá vẽnhkanhrãn fã tỹ E.E.I.E.F.KASĨN MĨG ki ag tóg han mũ. Kusã ki 9:oo kã tóg pẽnjẽg mũ,kar kỹ tóg vẽjẽn nĩ,kanhgág ag tũ pẽ tỹ ag jẽn ge mũ kurã ẽn kã.

kanhgág to vẽme

Ẽg mỹ há han jé ke