Kanhgág to vãme

conteúdos que dizem respeito à história do povo Kaingang

kanhgág to vãme

Ũri kurẽ tag kã ẽg tỹ kanhgág tỹ kaingang tóg vẽnhkanhrãnrãn kãmũ mãn mũ ẽmã tỹ Iraí ke mũ tag ki.Ẽg kãkã vỹ nĩ nĩ kanhgág tỹ xokleng pir ti, ti jyjy vỹ Natã ke mũ, ti tỹ ẽg kóm ti vĩ ki vẽnhrán kãtĩg vẽ gé.Ti vỹ tỹ ẽmã tỹ Laklanõ nĩ Ibirama-SC tá.Kỹ ẽg tóg semana tag tũg mũ ẽg site tỹvĩ vóg nỹtĩ ki, mỹr semana ũ kã ẽg tóg ẽg vĩ ra nén ũ ránrán mũ.Ã mỹ nén ũ jé hẽn ri ke tũ, ẽg tỹ tá krỹgkrỹg há han jé.Kỹ hã vẽ ser

vẽnhkanhrãnrãn

Ẽg tỹ kanhgág tỹ kaingang,xokleng kar guarani ag tóg fóg ag jamã tỹ Florianópolis ke mũ ẽn tá vẽnh kanhrãnrãn mũ mũ kurẽ tỹ 13 kã kysẽ tỹ fevereiro tĩ mũ tag kỹ ẽg tóg kurẽ 27 kã vỹnvỹn ké.Ẽg tỹ tá junjun jé tóg vestibular ke mũ ẽn han mũ,ki tóg kanhgág tỹvĩ to vãme nĩ kar ẽg tóg ver kanhgág vĩ ki redação ke mũ ẽn han gé,ẽg tỹ kanhgág tag ti.Tag tóg inh mỹ há tỹvĩ vár mỹr gen kỹ kanhág tóg ẽg vĩ tỹ tũ kej ke ẽn to jykrén mũ,kỹ tóg ti krẽ kanhrãnrãn mũ hamẽ.

Kanhgág ag Vẽnh Kógan kar ag Vẽnhgrén

Kanhgág ag to vẽnhrá ve

Guarapuava to vãme (1771-1772) - PARTE I

Guarapuava to vãme (1771-1772) - PARTE II